Indicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2017

Bron

Functiemenging   

%

52,1%

48,3%

42,9%

LISA

Bruto Gemeentelijk Product

index

100
(2013)

121
(2013)

Atlas voor gemeenten

Vestiging(en) van bedrijven

Per 1.000 inwoners 15-64 jaar

134
(2016)

136,3
(2016)

80.6
(2015)

LISA

Gemiddelde WOZ waarde

€ 1.000

209
(2016)

269
(2016)

267
(2015)

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

6
(2014)

16,9
(2014)

16,1
(2013)

ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk

%

69%

71.7%

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoons-huishouden

In Euro’s

644
(2017)

782
(2017

775
(2016)

COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten
-Meerpersoons-huishouden

In Euro’s

723
(2017)

861
(2017)

852
(2016)

COELO, Groningen

Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:

Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bruto gemeentelijk product (BGP)
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Dashboards

 

Prognose bevolking & huishoudens

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Gewenste woningvoorraad

11.899

12.526

12.817

12.923

12.791

12.348

Groei absoluut

627

291

106

-132

-443

Groei procentueel 

105%

102%

101%

99%

97%

Bron: WBR 2016 Zuid-Holland

Ontwikkeling inwoneraantal gemeente Nieuwkoop

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

26.760

26.753

26.922

26.988

26.977

27.092

27.108

27.105

27.422

27.915

28.081

Per 31.12

*t/m 1 juli 2017


Doelstellingen particuliere projecten (inschatting)

Project

Doelstelling          2017-2019

Vrouwenakker T. 15-17

8

Korteraar

11

Oude Nieuwveenseweg 6-10

32

Noordeinde (nabij 13)

47

Langeraarseweg 12

16

Landgoed Langeraar

12

Voorwegzone 

12

Herontwikkeling Aar & Amstel

41

Paradijsweg

15