Indicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nederland BG 2018

Nieuwkoop
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2017

Bron

Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

2,01
(2016)

0
(2016)

0
(2014, Dienst Uitvoering Onderwijs)

Ingrado
(vereniging van de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s.)

Relatief verzuim
(Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar)

Aantal per 1.000
Inw. 5-18 jaar

26,88 (2016)

28,92 (2016)

57
(2014, Dienst Uitvoering Onderwijs)

Ingrado

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2,0
(2014)

1,7
(2014)

2,8
(2012)

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Niet-wekelijkse sporters

%

46,6%
(2012)

44.3%
(2012)

45,5%
(2014, Rijksinstituut voor Volksgezond-heid en Milieu)

Gezondheids-enquête (CBS, RIVM)

Banen

Per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

744,0 (2016)

565,4 (2016)

458,5
(2015)

LISA

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,45 % (2016)

0,4 % (2016)

1,26%
(2012)

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Kinderen in armoede

%

6,58% (2015)

2,33% (2015)

1,88
(2012)

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking

65,8% (2016)

69,5% (2016)

69,3
(2015)

CBS - Arbeidsdeelname

Achterstands-leerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

11,61 (2012)

5,18
(2012)

5,18
(2012)

Verweij Jonker Instituut, Kinderen in Tel

Jeugdwerkloosheid

% 16 t/m 22 jarigen

1,52% (2015)

1,28% (2015)

0,96
(2012)

Verweij Jonker Instituut, Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

41,3
(2016)

15,1
(2016)

CBS - Participatie Wet

Aantal re-integratie-voorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

25,5
(2016)

2,8
(2016)

CBS - Participatie Wet

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

10,7% (2016)

12,5% (2016)

11%
(2015)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met Jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,2% (2016)

0,8% (2016)

1
(2015)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,5% (2016)

0
(2016)

0
(2015)

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

58
(2015)

55
(2015)

CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo

Dashboards

Sporthallen

Zwembad De Wel

Werk en inkomen