Indicatoren

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Eenheid

Nieuwkoop
BG 2018

Nieuwkoop
BG 2017

Bron

Formatie 2018

Fte per 1.000 inwoners

7,2

7,07

Eigen gegevens

Bezetting 2018

Fte per 1.000 inwoners

7,0

7,07

Eigen gegevens

Apparaatskosten 2018

Kosten per inwoner

€ 395

€ 473

Eigen gegevens

Externe inhuur 2018

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2,82 %
EUR 374.209

2,82 %
EUR 359.913

Eigen gegevens

Overhead 2018*

% van totale lasten

10,1 %

9,7 %

Eigen gegevens

* Onder 'overhead' wordt verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead worden hier afgezet tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grexen).

Dashboards

P&O kengetallen

W2016

2018

Opleidingskosten als percentage van de loonsom

1,47

2

Ziekteverzuimpercentage

4,5

Streefpercentage ziekteverzuim

4,5

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,13

Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,13

Toelichting

Het verzuimpercentage wordt berekend door het aantal verzuimde kalenderdagen in een bepaalde periode te delen door het aantal beschikbare kalenderdagen in die periode.

De meldingsfrequentie wordt gevonden door het aantal ziekmeldingen in een periode te delen door het gemiddeld aantal medewerkers in een periode. Deze uitkomst geeft aan hoe vaak medewerkers zich ziekmelden.

Uit de Personeelsmonitor gemeenten 2016 blijkt dat het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten stijgt. Vooral het extra lang verzuim stijgt.