Uitvoeringsinformatie

 

Lasten

Nr.

Taakveld

Jaarr. 2016

Begr. 2017

Begr. 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Hoofdgroep 0 Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

     2.939

     1.612

     1.711

     1.709

     1.633

     1.634

0.2

Burgerzaken

     1.930

     1.484

     1.425

     1.391

     1.280

     1.325

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

        162

        103

        175

        175

        175

        175

0.4

Overhead

        249

     8.369

     7.213

     7.118

     7.154

     7.162

0.5

Treasury

     4.865

        187

        100

        100

        100

        100

0.61

OZB woningen

        294

        256

        276

        285

        294

        294

0.62

OZB niet-woningen

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.63

Parkeerbelasting

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.64

Belastingen overig

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.7

Algem. uitk. + overige uitkeringen gemeentefonds

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.8

Overige baten en lasten

        393

        121

        129

        129

        129

        129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.10

Mutaties reserves

     2.001

     4.107

     6.195

     1.752

     2.043

     1.293

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

  12.832

  16.239

  17.224

  12.659

  12.808

  12.112

Hoofdgroep 1 Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

     1.698

     1.651

     1.589

     1.626

     1.626

     1.626

1.2

Openbare orde en veiligheid

        843

        450

        419

        419

        419

        419

     2.541

     2.102

     2.008

     2.046

     2.046

     2.046

Hoofdgroep 2 verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

     5.913

     3.808

     3.968

     4.049

     4.113

     4.156

2.2

Parkeren

          17

          10

          11

          11

          11

          11

2.3

Recreatieve havens

          12

             8

            -  

            -  

            -  

            -  

2.4

Economische havens en waterwegen

        474

        272

        306

        309

        312

        318

2.5

Openbaar vervoer

          50

          29

          28

          28

          28

          28

     6.466

     4.127

     4.313

     4.398

     4.465

     4.514

Hoofdgroep 3 Economie

3.1

Economische ontwikkeling

        188

        348

        289

        173

        123

        123

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

        337

     3.258

     2.235

     3.102

     2.314

     2.651

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

          98

          66

          66

          66

          66

          66

3.4

Economische promotie

        143

        131

        165

          85

          85

          85

        765

     3.802

     2.755

     3.426

     2.588

     2.925

Hoofdgroep 4 Onderwijs

4.1

Openbaar onderwijs

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

4.2

Onderwijshuisvesting

     1.549

     1.091

     1.163

     1.208

     1.800

     2.194

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

     1.390

     1.435

     1.327

     1.327

     1.327

     1.327

     2.939

     2.526

     2.489

     2.535

     3.126

     3.521

Hoofdgroep 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

        334

        134

        237

        223

        223

        223

5.2

Sportaccommodaties

     2.328

     2.262

     2.284

     2.279

     2.185

     2.271

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

        141

        113

        128

        128

        128

        128

5.4

Musea

          61

          58

          49

          49

          49

          49

5.5

Cultureel erfgoed

        180

        140

        105

        105

        105

        105

5.6

Media

        380

        365

        351

        351

        351

        351

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

     2.889

     2.146

     2.195

     2.111

     2.100

     2.104

     6.313

     5.219

     5.348

     5.247

     5.141

     5.231

Hoofdgroep 6 Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

     2.580

     3.388

     3.137

     3.453

     3.506

     3.506

6.2

Wijkteams

        685

        586

        683

        683

        683

        683

6.3

Inkomensregelingen

     4.747

     4.475

     4.808

     4.805

     4.805

     4.805

6.4

Begeleide participatie

     2.192

     2.161

        297

        297

        297

        297

6.5

Arbeidsparticipatie

     1.581

        246

     1.832

     1.844

     1.758

     1.750

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

     2.903

     2.758

     2.747

     2.790

     2.838

     2.834

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

     3.716

     3.203

     3.049

     2.733

     2.680

     2.680

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

        424

        519

        400

        400

        400

        400

  18.827

  17.334

  16.952

  17.005

  16.968

  16.956

Hoofdgroep 7 Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

     1.141

     1.335

     1.519

     1.484

     1.484

     1.484

7.2

Riolering

     1.978

     1.446

     1.594

     1.604

     1.608

     1.624

7.3

Afval

     2.725

     2.603

     2.603

     2.606

     2.608

     2.612

7.4

Milieubeheer

        927

        926

        844

        826

        826

        826

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

        231

        184

        126

        121

        121

        121

     7.002

     6.494

     6.685

     6.641

     6.648

     6.667

Hoofdgroep 8 VHROSV (Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke vernieuwing)

8.1

Ruimtelijke Ordening

        999

        503

        472

        472

        472

        472

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

  21.161

  19.732

  17.952

  24.718

  10.870

  30.189

8.3

Wonen en bouwen

     2.207

     1.149

     1.105

     1.105

     1.105

     1.105

  24.367

  21.384

  19.528

  26.294

  12.447

  31.766

82.052

79.227

77.304

80.251

66.236

85.738

 

Baten

Nr.

Taakveld

Jaarr. 2016

Begr. 2017

Begr. 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Hoofdgroep 0 Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

            0-

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.2

Burgerzaken

        518-

        453-

        453-

        396-

        396-

        396-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

          91-

          51-

          51-

          51-

          51-

          51-

0.4

Overhead

        453-

        259-

        263-

        263-

        263-

        263-

0.5

Treasury

    6.791-

        669-

        415-

        415-

        415-

        415-

0.61

OZB woningen

    6.050-

    6.029-

    5.987-

    5.987-

    5.987-

    5.987-

0.62

OZB niet-woningen

    1.034-

    1.046-

    1.036-

    1.036-

    1.036-

    1.036-

0.63

Parkeerbelasting

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.64

Belastingen overig

        656-

        560-

        560-

        560-

        560-

        560-

0.7

Algem. uitk. + overige uitkeringen gemeentefonds

  29.973-

  29.282-

  30.545-

  30.641-

  30.728-

  30.739-

0.8

Overige baten en lasten

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.10

Mutaties reserves

    7.773-

    5.256-

    5.426-

        528-

        548-

        877-

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

  53.338-

  43.605-

  44.737-

  39.877-

  39.984-

  40.324-

Hoofdgroep 1 Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

          69-

          62-

          62-

          62-

          62-

          62-

1.2

Openbare orde en veiligheid

          21-

          10-

          10-

          10-

          10-

          10-

          90-

          72-

          72-

          72-

          72-

          72-

Hoofdgroep 2 verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

    1.137-

        174-

        578-

        578-

        578-

        578-

2.2

Parkeren

          24-

          23-

          23-

          23-

          23-

          23-

2.3

Recreatieve havens

          15-

          16-

            6-

            6-

            6-

            6-

2.4

Economische havens en waterwegen

          73-

          70-

          70-

          70-

          70-

          70-

2.5

Openbaar vervoer

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

    1.248-

        282-

        676-

        676-

        676-

        676-

Hoofdgroep 3 Economie

3.1

Economische ontwikkeling

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

    1.220-

    3.258-

    2.235-

    3.102-

    2.314-

    2.651-

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

          48-

          57-

          57-

          57-

          57-

          57-

3.4

Economische promotie

        130-

        126-

        142-

        142-

        142-

        142-

    1.398-

    3.440-

    2.434-

    3.301-

    2.513-

    2.850-

Hoofdgroep 4 Onderwijs

4.1

Openbaar onderwijs

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

4.2

Onderwijshuisvesting

        113-

        117-

          54-

          54-

          54-

          54-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

          51-

        118-

          65-

          65-

          65-

          65-

        163-

        235-

        120-

        120-

        120-

        120-

Hoofdgroep 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

        945-

    1.075-

        937-

        952-

        952-

        952-

5.2

Sportaccommodaties

            0-

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

          14-

          13-

          13-

          13-

          13-

          13-

5.4

Musea

          33-

          34-

          34-

          34-

          34-

          34-

5.5

Cultureel erfgoed

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

5.6

Media

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

          63-

          30-

          30-

          30-

          30-

          30-

    1.055-

    1.153-

    1.015-

    1.029-

    1.029-

    1.029-

Hoofdgroep 6 Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

        227-

        373-

        140-

        140-

        140-

        138-

6.2

Wijkteams

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.3

Inkomensregelingen

    3.495-

    3.146-

    3.160-

    3.160-

    3.160-

    3.160-

6.4

Begeleide participatie

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.5

Arbeidsparticipatie

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

        253-

        289-

        274-

        274-

        274-

        274-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

    3.974-

    3.808-

    3.574-

    3.574-

    3.574-

    3.573-

Hoofdgroep 7 Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

7.2

Riolering

    2.175-

    2.336-

    2.428-

    2.457-

    2.486-

    2.515-

7.3

Afval

    3.150-

    3.201-

    3.412-

    3.412-

    3.412-

    3.412-

7.4

Milieubeheer

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

        184-

        140-

        145-

        150-

        157-

        157-

    5.509-

    5.677-

    5.985-

    6.019-

    6.055-

    6.084-

Hoofdgroep 8 VHROSV (Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke vernieuwing)

8.1

Ruimtelijke Ordening

          25-

          51-

          51-

          51-

          51-

          51-

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

  19.042-

  19.665-

  17.889-

  24.656-

  11.644-

  30.127-

8.3

Wonen en bouwen

    1.479-

    1.367-

    1.108-

    1.091-

        851-

        980-

  20.546-

  21.083-

  19.048-

  25.797-

  12.545-

  31.158-

-87.322

-79.354

-77.661

-80.466

-66.569

-85.886

 

Saldo

Nr.

Taakveld

Jaarr. 2016

Begr. 2017

Begr. 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Hoofdgroep 0 Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

     2.939

     1.612

     1.711

     1.709

     1.633

     1.634

0.2

Burgerzaken

     1.412

     1.031

        972

        995

        884

        930

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

          71

          53

        124

        124

        124

        124

0.4

Overhead

        205-

     8.110

     6.951

     6.856

     6.891

     6.900

0.5

Treasury

    1.926-

        482-

        315-

        315-

        315-

        315-

0.61

OZB woningen

    5.756-

    5.773-

    5.711-

    5.702-

    5.693-

    5.693-

0.62

OZB niet-woningen

    1.034-

    1.046-

    1.036-

    1.036-

    1.036-

    1.036-

0.63

Parkeerbelasting

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.64

Belastingen overig

        656-

        560-

        560-

        560-

        560-

        560-

0.7

Algem. uitk. + overige uitkeringen gemeentefonds

  29.973-

  29.282-

  30.545-

  30.641-

  30.728-

  30.739-

0.8

Overige baten en lasten

        393

        121

        129

        129

        129

        129

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

0.10

Mutaties reserves

    5.773-

    1.149-

        768

     1.223

     1.495

        416

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

  40.506-

  27.366-

  27.513-

  27.218-

  27.176-

  28.212-

Hoofdgroep 1 Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

     1.629

     1.590

     1.528

     1.565

     1.565

     1.565

1.2

Openbare orde en veiligheid

        822

        440

        409

        409

        409

        409

     2.452

     2.030

     1.937

     1.974

     1.974

     1.974

Hoofdgroep 2 verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

     4.776

     3.634

     3.390

     3.471

     3.535

     3.578

2.2

Parkeren

            7-

          12-

          11-

          11-

          11-

          11-

2.3

Recreatieve havens

            2-

            9-

            6-

            6-

            6-

            6-

2.4

Economische havens en waterwegen

        401

        203

        236

        239

        242

        249

2.5

Openbaar vervoer

          50

          29

          28

          28

          28

          28

     5.218

     3.845

     3.637

     3.721

     3.789

     3.838

Hoofdgroep 3 Economie

3.1

Economische ontwikkeling

        188

        348

        289

        173

        123

        123

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

        884-

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

          50

             9

             9

             9

             9

             9

3.4

Economische promotie

          13

             5

          22

          58-

          58-

          58-

        633-

        362

        321

        125

          75

          75

Hoofdgroep 4 Onderwijs

4.1

Openbaar onderwijs

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

4.2

Onderwijshuisvesting

     1.436

        974

     1.108

     1.154

     1.745

     2.139

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

     1.340

     1.317

     1.261

     1.261

     1.261

     1.261

     2.776

     2.291

     2.370

     2.415

     3.007

     3.401

Hoofdgroep 5 Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

        611-

        941-

        701-

        729-

        729-

        729-

5.2

Sportaccommodaties

     2.328

     2.262

     2.284

     2.279

     2.185

     2.271

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

        127

        100

        115

        115

        115

        115

5.4

Musea

          27

          24

          15

          15

          15

          15

5.5

Cultureel erfgoed

        180

        140

        105

        105

        105

        105

5.6

Media

        380

        365

        351

        351

        351

        351

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

     2.826

     2.116

     2.165

     2.081

     2.070

     2.074

     5.257

     4.066

     4.334

     4.218

     4.112

     4.202

Hoofdgroep 6 Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

     2.353

     3.015

     2.997

     3.313

     3.367

     3.368

6.2

Wijkteams

        685

        586

        683

        683

        683

        683

6.3

Inkomensregelingen

     1.252

     1.328

     1.648

     1.645

     1.645

     1.645

6.4

Begeleide participatie

     2.192

     2.161

        297

        297

        297

        297

6.5

Arbeidsparticipatie

     1.581

        246

     1.832

     1.844

     1.758

     1.750

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

     2.650

     2.469

     2.473

     2.516

     2.564

     2.561

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

     3.716

     3.203

     3.049

     2.733

     2.680

     2.680

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

            -  

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

        424

        519

        400

        400

        400

        400

  14.852

  13.527

  13.378

  13.431

  13.394

  13.384

Hoofdgroep 7 Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

     1.141

     1.335

     1.519

     1.484

     1.484

     1.484

7.2

Riolering

        196-

        890-

        834-

        853-

        877-

        891-

7.3

Afval

        425-

        598-

        810-

        806-

        804-

        801-

7.4

Milieubeheer

        927

        926

        844

        826

        826

        826

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

          47

          44

          19-

          29-

          36-

          36-

     1.493

        818

        700

        622

        592

        583

Hoofdgroep 8 VHROSV (Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke vernieuwing)

8.1

Ruimtelijke Ordening

        974

        452

        421

        421

        421

        421

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

     2.119

          67

          62

          62

        774-

          62

8.3

Wonen en bouwen

        728

        218-

            4-

          14

        254

        125

     3.821

        301

        480

        497

          99-

        608

-5.270

-127

-357

-215

-333

-148