Beoogde maatschappelijke effecten

Een prettige woon- en werkomgeving en verder een ondernemend, groen en duurzaam Nieuwkoop: Dat willen we bereiken met ons ruimtelijk beleid. We onderscheiden daarbij het dynamische noordwesten, het agrarische open middengebied en het op natuur en recreatie gerichte zuidoosten. We gaan uit van de eigen specifieke kracht en identiteit van elke kern. Onze A-kernen hebben een goed voorzieningenniveau dat ook ten dienste staat aan de B- en C-kernen. De kern Nieuwkoop groeit uit tot een dorp met een regionale uitstraling en bijbehorend voorzieningenniveau. Onze bedrijventerreinen, de glastuinbouw, de zorg en de recreatieve en toeristische sector zijn de pijlers van onze lokale economie; een economie die moderniseert, verduurzaamt, herstructureert, innoveert en arbeidsplaatsen genereert. Ten aanzien van duurzaamheid kiezen we heel bewust voor een werkwijze gericht op samenwerken tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners met als doel de gemeente te verduurzamen. Overigens niet alleen lokaal maar ook regionaal. In 2017 heeft onze gemeente ingestemd met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Door een gezamenlijke aanpak tussen publieke en private partijen kunnen projecten worden opgeschaald en innovaties worden toegepast. Hieruit volgt tevens dat de beoogde energietransitie een factor van belang is en in grote mate ons ruimtelijke beleid gaat beïnvloeden.

Thema's