Beoogde maatschappelijke effecten

De openbare ruimte als woon- en leefomgeving van onze inwoners wordt kwalitatief goed ingericht en met een voldoende kwaliteit onderhouden. De openbare ruimte ziet er dan ook goed uit en is schoon. Er komt weinig tot geen zwerfvuil voor. De openbare ruimte moet bijdragen aan het leefplezier van onze inwoners, de sociale samenhang binnen de diverse wijken. Op basis van de CROW kwaliteitscatalogus scoort Nieuwkoop minimaal B kwaliteit.
De openbare ruimte moet veilig, toegankelijk en bereikbaar zijn. Inwoners van de gemeente en bezoekers moeten voorzieningen en openbare gebouwen binnen de kernen goed kunnen bereiken. Daar waar dat nodig is willen wij de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers verbeteren.

Onze inwoners doen hun best om herbruikbare afvalstoffen als gft-afval, glas, papier, textiel en kunststof verpakkingsafval apart te houden. Met die inspanning hebben wij bereikt dat 59% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt. Maar jaarlijks produceren onze inwoners nog bijna 200 kg restafval per inwoner. Wij vinden het uit oogpunt van een duurzame samenleving belangrijk dat die hoeveelheid wordt teruggebracht. Het is een flinke uitdaging, maar wij streven er naar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt.

Thema's