Beoogde maatschappelijke effecten

De organisatie staat ten dienste van de gemeente Nieuwkoop, haar inwoners, haar bedrijven en alle andere betrokkenen bij de gemeente. De opdracht van de organisatie is het (doen) realiseren van de taakstelling van de gemeente binnen de kaders zoals opgenomen in de wet, in de begroting en andere besluiten van raad en college.
We doen dat voor een belangrijk deel zelf en voor een deel voeren we regie over het uitvoeren van gemeentelijke taken door anderen. Dat kan zijn omdat de taak bij wet of bij keuze van de raad is opgedragen aan een Gemeenschappelijke Regeling of omdat taken middels een dienstverleningsovereenkomst of subsidierelatie zijn belegd bij een andere overheid of instelling.

De organisatie staat en deze staat stevig. De inzet om continue te verbeteren en daar waar noodzakelijk in te spelen op veranderde omstandigheden wordt vormgegeven door het organisch doorontwikkelen van de organisatie.

Thema's