Beoogde maatschappelijke effecten

Een groot deel van de activiteiten van de gemeente wordt bekostigd (gedekt) uit zogenaamde Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen waaraan geen bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend.

Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen. Doen we niet aan een zorgvuldige planning en control, dan kunnen we in financiële problemen komen en dat willen we vermijden. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk.

Thema's