Beoogde maatschappelijke effecten

Vakmanschap/Ondernemerschap

We stimuleren het tot stand komen van opleidingen en (aansluitende) werkgelegenheid gericht op vakmanschap (Metaalvakschool, Groen Onderwijs Centrum). Werkgevers worden hierbij betrokken. We werken in Holland Rijnland samen en nemen deel aan diverse overlegplatformen als Het Groene Hart Werkt en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Glastuinbouw

De visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 hanteren wij als kader bij nieuwbouw, herstructurering en sanering van glastuinbouw. De visie is vertaald in een uitvoeringsagenda van de Greenport. Onder meer zijn er actiepunten benoemd om de ondernemers te helpen bij de modernisering en verdere verduurzaming van hun bedrijf in het bijzonder en de glastuinbouwgebieden in het algemeen. De in 2017  door de Greenport uitgevoerde ondernemersverkenning onder tuinders in het zogenaamde 'maatwerkgebied' (Categorie 4: Tuinbouwgebieden met Maatwerkopgave, zoals Oostkanaalweg en Westkanaalweg en omgeving), zal inzicht verschaffen in de wensen van de tuinders en zal mogelijk worden gehanteerd voor een nadere uitwerking van de visie voor dit gebied.
Het glassanerings project 'herontwikkeling Paradijsweg (natte kant)' is nog niet afgerond.
Indien de betrokkenen er in slagen om de visie op de herontwikkeling van de Paradijsweg (natte kant) te versterken en te verbeteren en ze bovendien bereid zijn om de uitvoering van de visie op hun initiatief, risico en kosten op zich te nemen, zullen de ruimtelijke procedures wellicht in 2018 kunnen starten.

Ruimte voor ondernemen

We hechten aan ruimte voor ondernemen met zo min mogelijk overheidsbemoeienis, beperkingen en regels. In de eerste plaats door het uitvoeren van de economische actieagenda, waarbij de rapporten van de werkgroepen ‘detailhandel’, ‘ZZP’ en ‘Bovenland’ worden betrokken. In de tweede plaats door het uitgeven van bedrijfskavels op Schoterhoek II  en door in te zetten op de revitalisering van Bovenland.
De resultaten van de genoemde werkgroepen en daarmee de nauwe samenwerking met de ondernemers levert belangrijke input op voor de verdere uitwerking van het ondernemersloket, de opgave voor revitalisering van bedrijventerrein Bovenland en een ruimtelijke visie voor de kern Nieuwkoop. Verder worden de resultaten van de medio 2017 uitgevoerde ondernemerspeiling beoordeeld op mogelijke verbeteringen van onder meer de gemeentelijke dienstverlening.

Werken in netwerken

We wenden onze contacten aan in de regio om resultaten te bereiken. Niet alleen in de Rijnstreek of Holland Rijnland maar ook daarbuiten. We brengen daartoe de netwerken in kaart waarbinnen we kansrijk kunnen opereren. Netwerken die leiden tot een betere afstemming en integratie tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs (Triple Helix) en betere onderlinge samenwerking tussen ondernemers. Een voorbeeld is het drie partijen overleg om het groenonderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren en beter te laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Sinds februari 2017 is het Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON) actief. Wij zien meerwaarde in de activiteiten en de plannen van NON. Meer toeristen betekent meer bestedingen in de sector. Daarnaast wordt ook het wonen, werken of het starten van een bedrijf gestimuleerd als Nieuwkoop een goed en aantrekkelijk toeristisch en recreatief imago heeft.

Toerisme en recreatie

Wij hanteren voor de uitvoering van het toeristisch en recreatief beleid het Flexibel Meerjaren Programma Rijn- en Veenstreek. Nieuwkoop onderschrijft het belang van de Oude Hollandse Waterlinie als onderdeel van het netwerk aan wandel-, vaar- en fietsroutes. We ondersteunen en faciliteren initiatieven van derden die passen binnen onze beleidsdoelstelling. We zijn kritisch op de natuurontwikkeling ten behoeve van het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Met betrekking tot de aspecten communicatie, informatieverstrekking en geboden mogelijkheden voor co-creatie door inwoners en ondernemers én de beleefbaarheid van het eindresultaat.
In het Hollands Plassenberaad van 26 juni 2017 hebben de aanwezige bestuurders zich gecommitteerd aan de inhoud van de dynamische Agenda Hollandse Plassen waarbij de focus ligt op de inhoud van uitvoeringsprojecten en projecten met regionale uitstraling. De vertaling van de dynamische agenda in een Uitvoeringsagenda vindt nog nader plaats. Vooruitlopend op die vertaling is gevraagd nu al voor te sorteren door in de eigen begroting een bedrag op te nemen voor projecten die de regionale vaarstructuur versterkt. Nieuwkoop heeft de focus sterk gericht op  waterrecreatie en wil daarvoor binnen de samenwerking Hollandse Plassen een coalitie vormen met enthousiaste gemeenten.