Beoogde maatschappelijke effecten

Formuleren Ruimtelijk Beleid 2040
De Omgevingswet draagt de gemeente op een omgevingsvisie op te stellen voor haar grondgebied. In een omgevingsvisie worden alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, cultureel erfgoed en duurzaamheid geïntegreerd. Ook worden er verbanden gelegd met maatschappelijke thema’s en leefbaarheid. Nieuwkoop stelt de omgevingsvisie zelf op. Buurgemeenten worden per thema uitgenodigd. Wij schatten in dat met het opstellen van de omgevingsvisie Nieuwkoop  meer tijd is gemoeid. In de planning is daarom rekening gehouden met een doorloop tot en met 2020.

Implementeren Omgevingswet

Op zijn vroegst per 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten gebundeld en het aantal AmvB’s (Algemene maatregel van Bestuur) teruggebracht van 120 naar 4. Doelstelling is kortere procedures, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor inwoners en ondernemers en een integrale benadering van vraagstukken en initiatieven. Eén ding is duidelijk: implementatie is complex. Omdat de invoering van de wet is uitgesteld en Nieuwkoop inmiddels is gestart met uitvoering van haar plan van aanpak loopt de planning nu door tot en met 2020.
Onderdeel van de Omgevingswet is de transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan. In het plan van aanpak heeft uw raad in eerste instantie besloten tot een pilot (experiment) voor Korteraar. Op basis van nader onderzoek is echter komen vast te staan dat Korteraar niet aan alle criteria kan voldoen: het experiment moet bijdragen aan duurzaamheid, moet innovatief zijn en moet bijdragen aan de bestrijding van de economische crisis (werkgelegenheid opleveren). Daar komt bij dat de verwachting is dat in 2018 de wettelijke verplichting van actualisering (tien jaren termijn Wro) komt te vervallen. Daarom is  een startnotitie opgesteld om het omgevingsplan ‘Buytewech Noord’ als experiment in te dienen bij het Ministerie I&M. De verwachting is dat de procedure van het plan Buytewech Noord loopt tot en met 2019.

Implementeren woonvisie en prestatieafspraken

We willen voor elke inwoner een passende woning. Voor jongeren die in de gemeente willen blijven wonen, voor hen die willen terugkeren naar onze gemeente en voor ouderen. Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen dankzij (aangepaste) huisvesting op maat. We vergroten de omvang van de voorraad sociale huurwoningen en zetten in op een gevarieerde woningvoorraad en op kansen tot doorstroming.

Visie recreatiewoningen gemeente Nieuwkoop (nieuw)
Wij achten het wenselijk over een gemeentelijke visie en actueel beleid te beschikken voor het gebruik van recreatiewoningen in onze gemeente. Naar verwachting zal eind 2017 besluitvorming hierover plaats vinden. Alsdan zal ook blijken of en zo ja welke vervolgstappen wenselijk en haalbaar zijn. Mocht dit het geval zijn dan krijgt dit in 2018 zijn beslag.

Visie kern Nieuwkoop
Wij hebben geconstateerd, dat een ruimtelijke visie toch wordt gemist voor de kern Nieuwkoop. Maar wij stellen deze visie niet alleen op voor de dorpskern en voor het lint, maar ook voor het volledige gebied van de kern inclusief de uitbreidingswijk Buytewech Noord I en II. Het opstellen van de visie kan pas aanvangen na besluitvorming over de rapportage van de werkgroep (zie tevens 4.1.3 de beleidsdoelstelling 'ruimte voor ondernemen') en wordt in 2018 verwacht.

Veegacties bestemmingsplannen
Met de vaststelling van het bestemmingsplannen 'Kern Nieuwveen, Zevenhoven & Noordeinde' en 'Landelijk Gebied' is in 2016 de 'verplichte' actualiseringsoperatie in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening afgerond. Daarnaast zijn nagenoeg alle bestemmingsplannen een eerste keer herzien. Daarmee is het ruimtelijk beleid over het hele grondgebied geharmoniseerd. In 2018 zal naar verwachting de actualiseringsplicht volgens de Wro in zijn geheel komen te vervallen. Met de aanstaande invoering van de nieuwe Omgevingswet (2021) en het nieuwe instrument in de vorm van een 'omgevingsplan' en ons beleid voor particuliere bouwinitiatieven ontstaat meer ruimte voor individuele aanvragen. Medio 2017 zijn geen aanvragen ingediend om bestemmingswijziging in combinatie met deelname aan een ‘veegactie’. Afhankelijk van de in 2018 opgedane ervaring met het omgevingsplan zal nog nader worden bezien of de nog niet gedigitaliseerde bestemmingsplannen Noordse Buurt, Zomerparken Zevenhoven en Korteraar voor 2021worden gedigitaliseerd en/of veegacties noodzakelijk zijn.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Als gevolg van deze wet verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar een tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit. De wet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar bij de behandeling in de Eerst Kamer is de stemming uitgesteld. Het is nog onduidelijk wat dit uiteindelijk voor het wetsvoorstel gaat betekenen, maar de voorbereidingen hiervoor zijn op een laag pitje gezet. In het plenair debat in de kamer is aangegeven dat de wet in ieder geval wordt uitgesteld tot 2019. Een aangepast wetsvoorstel zal eerst weer door de Tweede Kamer behandeld worden voor het terugkomt in de Eerste Kamer.