Beoogde maatschappelijke effecten

Goed beheer van de openbare ruimte
Wij voeren het beheer van de openbare ruimte planmatig uit aan de hand van beheerplannen en beheerprogramma's. Beheerplannen worden periodiek geactualiseerd. Door het adequaat uitvoeren van de beheerprogramma's voorkomen wij dat achterstallig onderhoud ontstaat. Gebreken worden snel verholpen en meldingen proberen wij voor te zijn. Als er meldingen zijn worden die zo snel mogelijk afgehandeld.
De infrastructuur binnen de gemeente moet voldoen aan de inrichtingscriteria ‘duurzaam veilig’ van het CROW. Verbetermaatregelen worden meegenomen bij vernieuwing en reconstructies.

Participatie en zelfbeheer
Wij nodigen onze inwoners uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving en een bijdrage te leveren aan  het beheer, bijvoorbeeld door het adopteren van groen in de eigen woonomgeving. Wij betrekken de inwoners bij inrichting en beheer van de woonomgeving (wij werken van buiten naar binnen). Hiermee willen wij bereiken dat de inwoners verbonden zijn met hun eigen woonomgeving en er meer cohesie ontstaat in de wijk.

Zorg voor kwetsbare verkeersdeelnemers
Aanwijsbare knelpunten voor voetgangers en fietsers moeten de komende jaren worden opgelost. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder ongevallen met deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij verkeersveiligheid speelt het gedrag van de weggebruiker een grote rol. Het nemen van alleen fysieke maatregelen is niet altijd de beste oplossing. Wij willen daarom ook inspelen op het gedrag van de weggebruiker, onder meer door inzet van verkeerseducatie.

Beperken van overlast door landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer
Dit type verkeer leidt in onze gemeente tot overlast in de kernen. Het verkeer vormt ook een te zware belasting voor een deel van onze wegen. Het aantal situaties waarbij doorgaand landbouw- en vrachtverkeer door de kernen rijdt moet de komende jaren verminderen.

Voldoende parkeervoorzieningen in de wijk
Het is voor de leefbaarheid van de wijken belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Met het toegenomen autobezit is dat helaas niet overal het geval. In een aantal, vooral oudere wijken is de parkeerdruk hoog. Het aantal woonwijken met een te hoge parkeerdruk moet de komende jaren afnemen.
In nieuwe woningbouwprojecten moet in de ontwerpfase al rekening worden gehouden met voldoende parkeergelegenheid.

Biodiversiteit en duurzaamheid
Met het groenbeheer zetten wij in op een meer natuurlijk openbaar groen ter ondersteuning van het Groene Hart karakter van de gemeente en de biodiversiteit (Colour for Green). Nieuw aan te leggen openbaar groen zal de komende jaren kenmerken door meer kleur en geur en groen dat aantrekkelijk is voor vogels, insecten, etc. In de openbare ruimte worden geen chemische middelen meer toegepast.

Buiten spelen en bewegen
Speelvoorzieningen in de kernen zijn veelal nog op oude leest geschoeid. Kleine speelplekken met enkele kleine speeltoestellen voor de jongste kinderen op buurtniveau en wat grotere speelplekken met voorzieningen voor oudere kinderen op wijkniveau. Vaak zijn de speelvoorzieningen voor de wat oudere kinderen minder interessant en is er minder motivatie om buiten te spelen. Wij willen de komende jaren een aantal uitdagende speelplekken realiseren die de fantasie stimuleren en er toe bijdragen dat kinderen meer buiten spelen. Voor de oudere jeugd zouden wij graag passende voorzieningen realiseren, zoals outdoor fitness en street workouts, maar wij doen dit alleen door initiatieven uit de samenleving te faciliteren.

Aantrekkelijke recreatieve voorzieningen
Nieuwkoop is een recreatiegemeente. De recreatieve voorzieningen moeten van goede kwaliteit zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren, zodat ze bijdragen aan het bevorderen van recreatie en toerisme in de gemeente. Lokale ondernemers en organisaties ontwikkelen zelf initiatieven voor route-informatie en locatieaanduiding voor hun eigen activiteiten. De gemeente heeft hierbij een ondersteunde en faciliterende rol.

Beheer Aula begraafplaats Ter Aar
We zijn in een afsluitende fase om met een partij afspraken te maken omtrent de overdracht van de aula van de begraafplaats in Ter Aar.