Beoogde maatschappelijke effecten

Leefbare woonomgeving
Wij willen, onder meer door de uitvoering van de basis milieutaken, een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving voor al onze inwoners en aan een goede balans tussen mens, milieu en economie. Daarmee willen wij  hinder en overlast voor onze inwoners van bijvoorbeeld geluid en geur in de woonomgeving beperken.

Huishoudelijk afval
Wij willen een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie en verbinden ons aan de landelijke doelstellingen als het gaat om het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Samen met onze inwoners zetten wij ons in om het hergebruik van de totale stroom huishoudelijk afval in 2020 te verhogen van 59% nu naar 75% in 2020. Wij vinden het belangrijk dat er breed draagvlak is voor een nieuw inzamelmodel. Tegelijkertijd willen wij bereiken dat de kosten  van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval leidt tot hogere lasten  voor de inwoners.

Luchthaven Schiphol

Wij zetten ons in om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van Schiphol en de mogelijkheden benutten om invloed uit te oefenen op die ontwikkelingen. Tegelijkertijd willen wij de negatieve effecten op de ontwikkeling van onze gemeente, die het gevolg zijn van de zonering rond Schiphol (LIB, 20 KE) zo veel mogelijk beperken.