Beoogde maatschappelijke effecten

Iedere inwoner van Nieuwkoop kan op een goede manier zo zelfstandig mogelijk wonen en leven.

  • Zorg en ondersteuning voor ouderen en andere kwetsbare groepen in onze Nieuwkoopse samenleving krijgt niet alleen aandacht binnen het sociale domein. Dwarsverbanden met de portefeuilles ruimtelijke ordening, ruimtelijk beheer en veiligheid worden gezocht en benut.
  • De gemeente ondersteunt initiatieven voor preventieve gezondheidszorg en anticipeert op veranderingen in de huidige situatie en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Zorg en ondersteuning worden kwalitatief goed georganiseerd.
  • Om zorg en ondersteuning goed te organiseren, stimuleert en faciliteert de gemeente maatschappelijke organisaties om hun producten en diensten zo optimaal mogelijk aan de inwoners aan te bieden en hun zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten met oog op de doelen die de gemeente wil bereiken.
  • De gemeente overlegt met woningbouwcorporaties over huisvesting van ouderen en het levensloopbestendig maken van woningen zodat iedere inwoner van Nieuwkoop op een goede manier zo zelfstandig mogelijk kan leven en wonen.
  • De gemeente luistert naar signalen vanuit organisaties en (groepen) burgers over wat er goed en niet goed gaat rond zorg en ondersteuning. Zo nodig past de gemeente haar inzet hierop aan.
  • De gemeente anticipeert op de verdere decentralisatie van de maatschappelijke zorg, waaronder beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er worden afspraken gemaakt met andere gemeenten in de regio en met maatschappelijke organisaties over ondersteuning en huisvesting voor de meest kwetsbare inwoners.
  • De gemeente onderschrijft het regionale model voor de jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarbinnen het Jeugd- en Gezinsteam opereert, vormt de spil van de uitvoering. De gemeente behoudt haar coördinerende rol ten opzichte van het CJG.
  • Het functioneren van Veilig Thuis kan en moet verbeterd worden. Daarvoor zijn extra financiële middelen nodig, in ieder geval in 2017 en 2018. Er wordt nog een plan opgesteld voor de jaren na 2018. Vooralsnog zijn de extra middelen meerjarig begroot.
  • Ten aanzien van Jeugdhulp blijven er zorgen om de budgettaire kaders. Dit blijft een punt van aandacht. Regionaal wordt gewerkt aan intensivering van de sturing op de transformatie.


In de begroting hebben we vanaf 2015 een stelpost sociaal domein geïntroduceerd voor het opvangen van risico’s en toekomstige ontwikkelingen. Op basis van de huidige inzichten ten aanzien van de tekorten voor Jeugdhulp wordt er mogelijk een groot beslag gelegd op deze stelpost. De in de Uitgangspuntennotitie aangekondigde verhoging van de stelpost van € 100.000 structureel is daarom in deze begroting verwerkt. De hoogte van de stelpost is tevens gerelateerd aan de geraamde inkomsten (uit vooral het gemeentefonds) en uitgaven. Met de raming van de stelpost is het totaal aan inkomsten en uitgaven (jeugdhulp, participatiewet, Wmo nieuw en Wmo oud) in evenwicht.

2017

2018

2019

2020

2021

Stelpost jeugdhulp

   300.000

   250.000

   200.000

   150.000

   150.000

Aanvullend budget

 -166.503

 -106.463

    -53.231

                 -

                 -

2e aanvraag aanvullend budget

 -133.497

 -143.537

                 -

                 -

                 -

Toevoeging UPN

                 -

   100.000

   100.000

   100.000

   100.000

Resterende stelpost

                 -

   100.000

   246.769

   250.000

   250.000

 Stelpost Sociale participatie

   200.000

   250.000

   300.000

   350.000

   350.000

 Budget voor Werkbedrijf

    -75.000

                 -

                 -

                 -

                 -

 Budget voor Koersplan

    -50.000

                 -

                 -

                 -

                 -

 Tweede aanvraag aanvullend
 budget jeugdhulp

    -54.271

 -119.417

                 -

                 -

                 -

Resterende stelpost

     20.729

   130.583

   300.000

   350.000

   350.000