Beoogde maatschappelijke effecten

  • De gemeente stimuleert samenwerking en ontmoeting tussen scholen, sport en kinderopvang via onder andere de IKC ontwikkelingen en de buurtsportcoaches.
  • Uitvoeren van het aanvalsplan laaggeletterdheid met de bibliotheek, scholen en VVE.
  • In de gemeente Nieuwkoop worden de aankomende jaren in een aantal kernen zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkeld. Een samenwerkingsvorm waar in ieder geval onderwijs, kinderopvang en peuteropvang integraal en als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. In een Nieuwkoops Integraal Kindcentrum werken partners rondom kinderen onder één aansturing structureel samen om een hedendaags sluitend aanbod te verzorgen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Hierbij wordt samengewerkt met zorg- en ondersteuningsinstellingen (CJG), de bibliotheek en andere (maatschappelijke) organisaties.