Beoogde maatschappelijke effecten

Voor zowel inwoners, ondernemers als verenigingen en instellingen willen we dat de dienstverlening goed is. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en vooral de digitalisering neemt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de dienstverlening toe. Daarnaast blijven ook de meer traditionele kanalen -Klant-Contact-Centrum (KCC)en telefonie-  beschikbaar. Aan de balies in het gemeentehuis werken we 100% op afspraak.
De digitalisering maakt stappen voorwaarts. Tegelijkertijd zien we ontwikkelingen die hierop een remmende werking hebben. Zo ook de besluitvorming in de zomer van 2017 door het Ministerie van BZK om de modernisering van de Basis Registratie Personen (BRP), na jaren van voorbereiding,  stop te zetten. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien. Ook levert de ontwikkeling en implementatie van specifieke software soms vertraging op, alsmede de steeds stringentere eisen aan de privacy-en beveiligingsaspecten.
De kwaliteitsborging, fraudebestrijding en toename van de verschillende (verplichte) audits zijn voorts elementen die steeds nadrukkelijker aandacht vragen en een verschuiving en toename aan werk opleveren. Het face-to-face contact wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. Dit vraagt ook andere en nieuwe competenties van medewerkers.
Per 2019 wordt een daling verwacht in het aantal af te geven reisdocumenten. Vanaf dat jaar zal waarneembaar worden dat de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar is gezet.
De beoogde bezuiniging per 1 januari 2018 met 1 fte is door deze ontwikkelingen niet realiseerbaar. Per 2019 zal een halve fte worden bezuinigd.