Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten wordt opgenomen met als doel aan te tonen dat de begroting structureel in evenwicht is. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Het idee hierachter is dat we voorkomen dat we een structureel tekort op de begroting hebben en zo onze financiële positie op termijn aantasten.

In verband met de houdbaarheid van onze begroting op de lange termijn is het ook relevant om te kijken naar het structurele saldo van de begroting. Dit is het saldo gezuiverd van incidentele lasten en baten en incidentele stortingen en onttrekkingen aan de reserves. Uit het structurele begrotingssaldo is af te leiden of de structurele lasten in evenwicht zijn met de structurele baten en dit geeft zo een beeld van in hoeverre de gemeente in staat is om in de toekomst aan haar (structurele) verplichtingen te voldoen.
Voor alle jaarschijven van de meerjarenbegroting 2018-2021 hebben wij op dit moment een voordelig (-) begrotingssaldo. Het saldo voor incidentele bestedingen/ontvangsten is voor alle jaren nadelig (we hebben meer incidentele uitgaven dan incidentele inkomsten). Om te komen tot het structurele begrotingssaldo wordt het incidentele saldo van het eindsaldo afgetrokken. Hiermee is het structurele begrotingssaldo voordelig.

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

06 Economie

181

09 Alle grondexploitaties

19.505

22.905

12.013

23.808

17 Toerisme

80

33 Grondgebiedzaken, overig

429

4.663

919

8.780

Totaal lasten

20.195

27.568

12.932

32.588

Toelichting
06 Economie - De lasten in 2018 van € 181.000 hebben betrekking op de kosten van Inhuur expertise en onderzoekskosten Energieakkoord € 28.000, kosten Economische Actieagenda / Ondernemerspeiling € 100.000 (voortvloeiend uit de Uitgangspuntennotitie 2018-2021) en kosten uitvoering actieprogramma Duurzaamheid (€ 53.000).
09 Alle grondexploitaties - De bedragen betreffen hier de lasten van de grondexploitaties.
17 Toerisme - Het gaat hier om budget (€ 30.000) voor projecten die de regionale samenhang versterken (HUP en waterrecreatie) en budget voor Netwerk Ontdek Nieuwkoop (€ 50.000).
33 Grondgebiedszaken, overig - Het gaat hier om (nadelige) resultaten die voortvloeien uit de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2017 en betrekking hebben op Zevenhoven, Buytewech-Oost en Ter Aar Vernieuwd Verbonden.

De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

09 Alle grondexploitaties

-19.505

-22.905

-12.013

23.808

33 Grondgebiedszaken, overig

-429

-4.663

-1.755

8.780

Totaal baten

-19.934

-27.568

-13.768

32.588

Toelichting
09 Alle grondexploitaties - De bedragen betreffen hier de baten ten behoeve van de grondexploitaties.
33 Grondgebiedszaken, overig - Het gaat hier om onttrekkingen aan de voorziening ter dekking van de nadelige resultaten op de grondexploitaties (zie bij de lasten benoemd). Daarnaast is in 2020 een positief begroot resultaat opgenomen voor Langeraar Oost, dat wordt gestort in de Algemene reserve.

De toevoegingen aan de reserve in 2018 bestaan uit € 775.000 ten behoeve van de Energietransitie (zie Uitgangspuntennotitie) en € 300.000 ten behoeve van de implementatie Omgevingswet. De stortingen vinden plaats in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en de nieuw  in te stellen reserve Implementatie Omgevingswet.
In 2020 is de toevoeging aan de Algemene reserve opgenomen (€ 835.000) voortvloeiend uit het begrote resultaat van Langeraar Oost (zie ook bij de baten toegelicht).

De onttrekkingen aan de reserves in 2018 hebben betrekking op:
€ 28.000 Onderzoekskosten Energieakkoord uit de reserve Duurzaamheid
(zie ook toelichting bij de lasten)
€ 775.000 voor de Energietransitie uit de Algemene reserve t.b.v. Energietransitie
(zie ook toelichting bij de lasten)
€ 100.000  voor de Economische Actieagenda / Ondernemerspeiling uit de Algemene reserve
(zie ook toelichting bij de lasten)
€ 53.000 t.b.v. uitvoering actieprogramma duurzaamheid uit de reserve Duurzaamheid
(zie ook toelichting bij de lasten).

Programma 2 Ruimtelijk beheer

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

12 Milieu

9

-

-

-

13 Afvalverwijdering en -verwerking

0

8

11

21

10 Verkeer en vervoer

65

-

-

-

11 Infrastructuur

17

-

-

-

16 Groen en recreatieve voorzieningen

105

25

Totaal lasten

195

33

11

21

Toelichting
12 Milieu – De kosten in 2018 hebben betrekking op het laatste jaar van het Duurzaam Bouwloket en een taakstelling frictiekosten Milieudienst West Holland.
10 Verkeer en vervoer – De kosten (€ 30.000) hebben betrekking op inhuur van projectmatige werkzaamheden voor verkeersmaatregelen in verband met areaaluitbreiding en € 35.000 voor een onderzoek verkeersveiligheid Westkanaalweg.
11 Infrastructuur – De kosten hebben betrekking op investeringen in een rolbezem en een sneeuwploeg. Vanwege de geringe omvang worden deze niet geactiveerd.
16 Groen en recreatieve voorzieningen – Deze lasten hebben betrekking op de aanleg van natuurlijke speelplaatsen (€ 80.000) en de realisatie van “Colour for Green” (€ 25.000), welke ook voor 2019 begroot is.

Programma 3 Sociaal domein

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

20 Werkgelegenheid

170

109

-

-

21 Zorg en ondersteuning

-119

-

-

-

23 Volksgezondheid

-

-

-

12

26 Onderwijs en Huisvesting

-447

-483

126

328

27 Sport

20

-

-

-

28 Zwembad

30

-

-

-

37 Jeugd

119

-

-

-

57 Vastgoed Sociaal domein

63

80

-

-

Totaal lasten

-165

-295

126

339

Toelichting
20 Werkgelegenheid - Omzetten van SWA en Participatie naar Werkbedrijf
21 Zorg en ondersteuning – Het betreft de dekking van 37 (zie hieronder). Een onttrekking aan de stelpost t.b.v. Jeugd.
26 Onderwijs en Huisvesting – Dit bestaat uit twee mutaties. Er stonden in 2018 en 2019 stelposten voor onderwijshuisvesting begroot. Deze vallen vrij ten behoeve van de reserve Onderwijshuisvesting. Hier staat tegenover dat er budgetten zijn opgevoerd voor de tijdelijke units in Zevenhoven, Langeraar en Nieuwveen. Deze budgetten worden gedekt vanuit de reserve Onderwijshuisvesting.
27 Sport – Dit betreft een budget voor juridisch advies bij de contracten van de sportaccommodaties.
28 Zwembad – Dit betreft hogere uitgaven voor Veilig en Schoon (uitwerking bedrijfsplan).
37 Jeugd – Zie Zorg en ondersteuning.
57 Vastgoed Sociaal domein – Betreft de tijdelijke units voor het Ashram.

De incidentele toevoegingen aan de reserves bestaan uit drie componenten. Allereerst een overheveling van de reserve Grond Buytewech Oost. Vanwege het wegvallen van rentelasten is deze reserve (à € 845.000) overgeheveld naar de reserve Onderwijshuisvesting. Dit levert logischerwijs ook een incidentele onttrekking aan de reserves op. Daarnaast wordt een stelpost voor onderwijshuisvesting van € 525.000 toegevoegd aan de reserve voor onderwijshuisvesting. Ten slotte wordt € 43.000 toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting vanwege wegvallende investeringen Brede School Ter Aar en Aeresteijn. Wegvallende kapitaallasten worden gereserveerd voor toekomstige onderwijshuisvesting.

De incidentele onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op de eerder genoemde overheveling van de reserve Grond Buytewech Oost (€ 845.000) en tijdelijke units Zevenhoven en Nieuwbouw Ashram (totaal € 150.000).

Programma 4 Bestuur en dienstverlening

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

40 Communicatie

30

Totaal lasten

30

40 Communicatie – Dit betreft budget voor het kunnen draaien van pilots rondom nieuwe democratie.
De onttrekking van € 20.000 aan de Algemene reserve betreft een 5-jarig budget (vanaf 2015) voor ondersteuning van burgerinitiatieven. Deze onttrekking is vastgesteld door de raad op 2 juli 2015 bij de besluitvorming over de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2014.

Programma 5 Bedrijfsvoering

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

62. Bedrijfsondersteuning

100

10

30

40

Totaal lasten

62 Bedrijfsondersteuning – Lasten P&O en specifiek in 2018 opstellen beheerplan I&A.

De onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op de huur van de gemeentewerf. Deze wordt aangemerkt als incidenteel omdat vast is komen te staan dat hij eindig is.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

De incidentele lasten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

03 Algemene dekkingsmiddelen

-7

279

247

418

Totaal lasten

-7

279

247

418

03 Algemene dekkingsmiddelen – Dit betreft de vrijval van de taakmutaties en de stelpost m.b.t. de doorbelasting van rente naar de grondexploitaties.

De incidentele baten hebben betrekking op de bestedingen op de onderstaande productgroepen:

2018

2019

2020

2021

03 Algemene dekkingsmiddelen

-535

-535

-535

-535

Totaal baten

-535

-535

-535

-535

03 Algemene dekkingsmiddelen – Dit betreft de precario inkomsten. Deze zijn als incidenteel aangemerkt omdat vast staat dat de heffing ervan eindig is. Het dekken van structurele lasten met deze middelen zou dan ook niet verstandig zijn.

De incidentele toevoeging aan de reserves heeft enerzijds te maken met het opheffen van de reserve Renteschommelfonds. Deze middelen (€ 660.000) worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Daarnaast wordt, in het kader van de energietransitie, een storting gedaan in de reserve Duurzaamheid (meerjarig), welke wordt gedekt vanuit de precario inkomsten.

De incidentele onttrekking aan de reserves heeft te maken met de hierboven genoemde opheffing van de reserve Renteschommelfonds.