Overzicht portefeuillehouders per productgroep

Prod.-groep nr.

Productgroep

Prod-Nr.

Producten

Afd.

Productverant-woordelijke manager

Verantwoor-delijke wethouder

1 Ruimtelijke ontwikkeling

6

Economie

0601

Bedrijvigheid

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0602

Ambulante handel

BOR

Manager BOR

P. Platen

7

Vergunningen en toezicht

0701

Bouw en woningtoezicht

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

0702

Vergunningen (volkshuisvesting)

PUZA

Manager PUZA

P. Platen

8

Wonen

0801

Bestemmingsplannen

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0803

Structuurplannen & ruimtelijke visies

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0804

Wonen

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

9

Alle grondexploitaties

0913

Buytewech-Oost (Nieuwkoop)

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0915

Gemeentehuis Zevenhoven

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0916

Zuidhoek/Meijepark

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0917

Noordse Buurt

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0925

De Verwondering

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0926

Schoterhoek II

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0929

Buytewech-Noord

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0930

Langeraar Noord-West

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

0931

Ter Aar West

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

0932

Langeraar Oost

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0933

Ter Aar Middelweg

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

0992

Ter Aar Vernieuwd verbonden

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

0993

Land van Koppen

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

17

Toerisme

1701

Bevordering toerisme

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

18

Natuur en Landschap

1801

Natuur

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1802

Landschap

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

31

Monumenten en beeldkwaliteit

3101

Monumenten en beeldkwaliteit

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

32

Grondgebiedzaken beheer complex

3201

Beheer

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

33

Grondgebiedzaken Algemeen
Beleidsontwikkeling

3301

Algemeen

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3302

Beleidsontwikkeling

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3303

Overige objecten

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

3304

Vastgoed

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

34

Exploitaties derden

3403

Ter Aar Zuidoost

RO&G

Manager RO&G

P. Platen

2 Ruimtelijk beheer

10

Verkeer en vervoer

1001

Openbaar vervoer

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1002

Verkeersmaatregelen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1003

Parkeren

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1004

Verkeer en mobiliteit

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

11

Infrastructuur

1101

Wegen en verhardingen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1102

Kunstwerken

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1103

Openbare verlichting

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1104

Straatmeubilair

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1105

Beleid en ondersteuning infrastructuur

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

12

Milieu

1201

Milieuprogramma

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

1203

Toezicht & Handhaving milieu

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

13

Afvalverwijdering en verwerking

1301

Inzameling en verwerking rest-,gft- en grof huishoudelijk afval

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1302

Inzameling en verwerking droge componenten

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1303

Inzameling en verwerking huishoudelijk chemisch afval

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1304

Inzameling van overige afvalstoffen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1305

Ongediertebestrijding

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1306

Afvalstoffenverwerking

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1307

Beleid en ondersteuning afvalverwerking en verwijdering

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

14

Riolering en waterzuivering

1401

Riolering

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1402

Rioolrechten

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1403

Beleid en ondersteuning Riolering

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

15

Openbaar water

1501

Nautisch beheer

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1502

Waterpartijen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1503

Beleid en ondersteuning openbaar water

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

16

Groen en recreatieve voorzieningen

1601

Openbaar groen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1602

Recreatieve voorzieningen

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

1603

Speelvoorzieningen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1604

Hertenkampen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

1605

Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

22

Lijkbezorging

2201

Lijkbezorging

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

3 Sociaal domein

19

Inkomen

1901

Inkomen

MO

Manager MO

P. Platen

20

Werkgelegenheid

2001

Werkgelegenheid

MO

Manager MO

P. Platen

21

Zorg en ondersteuning

2101

Maatschappelijke begeleiding en advies

MO

Manager MO

A. Pietersen

2102

Vrijwilligerswerk

MO

Manager MO

A. Pietersen

2103

Zorg

MO

Manager MO

A. Pietersen

2104

Vreemdelingen

MO

Manager MO

A. Pietersen

2105

Wmo

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

2106

Sociale participatie

MO

Manager MO

A. Pietersen

2107

Statushouders

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

2108

Statushouders ZH

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

2109

Subsidies zorg en ondersteuning

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

23

Volksgezondheid

2301

Openbare gezondheidszorg

MO

Manager MO

A. Pietersen

2302

Jeugdgezondheidszorg

MO

Manager MO

A. Pietersen

2303

Subsidies volksgezondheid

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

24

Cultuur en ontwikkeling

2401

Openbaar bibliotheekwerk

MO

Manager MO

F. Buijserd

2402

Vormings- en ontwikkelingswerk

MO

Manager MO

F. Buijserd

2404

Oudheidkunde en musea

MO

Manager MO

F. Buijserd

2405

Monumenten

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

2406

Culturele en recreatieve voorzieningen

MO

Manager MO

F. Buijserd

2407

Subsidies cultuur en ontwikkeling

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

25

Lokale voorzieningen onderwijs

2501

Leerlingenvervoer

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

2502

Onderwijsbegeleiding

MO

Manager MO

A. Pietersen

2503

Voorzieningen onderwijs

MO

Manager MO

A. Pietersen

26

Onderwijs en huisvesting

2601

Onderwijs

MO

Manager MO

A. Pietersen

2602

Onderwijshuisvesting

MO

Manager MO

A. Pietersen

2603

Ashram

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

27

Sport

2701

Sportdeelname

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2702

Sportaccommodaties

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2703

Sportterreinen

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2704

Subsidies sport

PUZA

Manager PUZA

G. Elkhuizen

28

Zwembad

2801

Zwembad De Wel

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

2805

Aarweide

MO

Manager MO

G. Elkhuizen

29

Sociaal-cultureel werk

2901

Ouderen

MO

Manager MO

A. Pietersen

2902

Club- en buurthuiswerk

MO

Manager MO

A. Pietersen

2906

Maatschappelijk beleid

MO

Manager MO

A. Pietersen

2907

Dierenbescherming

BOR

Manager BOR

G. Elkhuizen

2908

Subsidies sociaal-cultureel werk

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

36

Volwasseneneducatie

3601

Volwasseneneducatie

MO

Manager MO

A. Pietersen

37

Jeugd

3701

Jeugd- en Jongerenwerk

MO

Manager MO

A. Pietersen

3702

Kinderopvang

MO

Manager MO

A. Pietersen

3703

Peuterspeelzalen

MO

Manager MO

A. Pietersen

3704

Jeugdhulp

MO

Manager MO

A. Pietersen

3705

Subsidies Jeugd

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

57

Vastgoed sociaal domein

5701

Vastgoed zorg en leefstijl

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

5702

Vastgoed vrije tijd en cultuur

RO&G

Manager RO&G

G. Elkhuizen

5703

Vastgoed onderwijs en ontwikkeling

RO&G

Manager RO&G

A. Pietersen

4 Bestuur en dienstverlening

1

Raad

0101

Raad

GRF

Manager DIR

F. Buijserd

2

College B&W

0201

College B&W

DIR

Manager DIR

F. Buijserd

4

Dienstverlening

0401

Burgerlijke stand

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

0402

Naturalisatie, opties en naamswijzigingen

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

0403

Persoonsdocumenten

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

0404

Algemene kosten KCC

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

0407

Programma Dienstverlening

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

5

Brandweerzorg

0501

Brandweerzorg

BV

Manager BV

F. Buijserd

38

Verkiezingen

3801

Verkiezingen en referenda

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

39

Bestuurlijke samenwerking

3901

Bestuurlijke samenwerking

DIR

Manager DIR

F. Buijserd

40

Communicatie

4001

Communicatie

PUZA

Manager PUZA

G. Elkhuizen

41

Rechtsbescherming

4101

Rechtsbescherming

BV

Manager BV

F. Buijserd

42

Dorpsgerichte activiteiten

4201

Dorpsgerichte activiteiten

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

4202

Samenlevingsinitiatieven

PUZA

Manager PUZA

A. Pietersen

43

Rampenbestrijding

4301

Rampenbestrijding

BV

Manager BV

F. Buijserd

44

Integrale veiligheid

4401

Integrale veiligheid

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

45

Vergunningen (openbare orde en veiligheid.)

4501

Vergunningen(openbare orde en veiligheid)

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

46

T&H (APV en Bijzondere wetten)

4601

Toezicht & Handhaving (APV en bijzondere wetten)

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

5 Bedrijfsvoering

61

Management en staf

6111

Bedrijfsvoering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6113

MO

BV

Manager MO

F. Buijserd

6115

DIR

BV

Manager DIR

F. Buijserd

6116

RO&G

BV

Manager RO&G

F. Buijserd

6118

PUZA

BV

Manager PUZA

F. Buijserd

6121

BOR binnen

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6122

BOR buiten

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6123

BOR T&H

BV

Manager BOR

F. Buijserd

62

Bedrijfsondersteuning

6201

Financiële ondersteuning

BV

Manager BV

F. Buijserd

6202

Juridische ondersteuning

BV

Manager BV

F. Buijserd

6203

Personeel en organisatie

BV

Manager BV

F. Buijserd

6204

Documentaire informatie voorziening

BV

Manager BV

F. Buijserd

6205

Informatisering en automatisering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6206

Communicatie

BV

Manager PUZA

G. Elkhuizen

63

Huisvesting

6301

Huisvesting, organisatie en werkplek

BV

Manager BV

F. Buijserd

6302

Huisvesting., gemeente werven

BV

Manager BOR

F. Buijserd

6303

Huisvesting, gebouwen beheer

BV

Manager B OR

F. Buijserd

6 Algemene dekkingsmiddelen

3

Algemene dekkingsmiddelen

0301

Gemeentelijke belastingen

BV

Manager BV

F. Buijserd

0302

Financiële middelen

BV

Manager BV

F. Buijserd

 Kostenplaatsen (6)

60

Management en staf

6011

Bedrijfsvoering

BV

Manager BV

F. Buijserd

6013

MO

MO

Manager MO

F. Buijserd

6015

DIR

DIR

Manager DIR

F. Buijserd

6016

RO&G

RO&G

Manager RO&G

F. Buijserd

6018

PUZA

PUZA

Manager PUZA

F. Buijserd

6021

BOR binnen

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

6022

BOR buiten

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

6023

BOR Toezicht & Handhaving

BOR

Manager BOR

F. Buijserd

5306

Tractiemiddelen buitendienst

BOR

Manager BOR

F. Buijserd