Risicokaart

Gebeurtenis / Situatie

Mogelijke effect(en)

Beheersmaatregelen

Afwijken van inkoop en aanbestedingsbeleid

Claims, imagoschade en nietigverklaring

Actieve toetsing op bestedingen > 20.000 euro

Risico's Jeugdwet

Hogere lasten gemeente

Dekken uit stelpost / weerstandsvermogen

Administratieve verlichting, vertraging bij gronduitgifte grexlocaties en gewijzigde wetgeving, waardoor er minder legesopbrengsten zijn.

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting

Verlies op grondexploitaties

Af moeten boeken van Algemene Reserves

Ontwikkelingen proactief blijven volgen.

Administratieverlichting, waardoor minder persoonsdocumenten nodig zijn

Verminderde legesopbrengsten

Dekking uit overige begroting

Verlaging algemene uitkering na vorming nieuw kabinet

Organisatiedoelen worden niet behaald

Verhogen andere inkomsten of bezuinigingen.

Negatieve publiciteit

Verlies draagvlak inwoners

Continue actieve omgevingsanalyse, optimaal gebruik communicatiemiddelen, actualiseren persbeleid en social media strategie.

Ingelaste verkiezingen

Extra kosten en inzet organisatie door ingelaste verkiezingen

Dekken binnen de begroting of ondervangen door weerstandsvermogen

Nieuwe samenstelling van het college

Mogelijk nieuwe wachtgeldverplichtingen.

Accepteren. Aanvullen van de voorziening.

Moeizame vorming nieuw college

Continuïteit bedrijfsvoering

Goede ambtelijke ondersteuning bieden in de aanloop naar de verkiezingen en na de verkiezingen. Accepteren dat het gedeeltelijk buiten de invloedssfeer ligt.

Geen goedkeurende accountantsverklaring

Negatieve publiciteit, intensivering toezicht

Interne controle, nadruk op financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van processen, risicoanalyse, opvolging aanbevelingen accountant.

Fouten in de registratie GBA / Persoonsdocumenten door toedoen nalatigheid gemeente

Diverse problemen voor burgers, waardoor mogelijke claims worden ingediend

Op peil houden en communiceren AO

Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden

Organisatie kan niet werken, imagoschade

Uitwijkvoorziening voor primaire proces

Meldplicht Datalekken (per 1 januari 2016)

Als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem.

Er is een "procedure meldplicht datalekken" vastgesteld. Met bewerkers van persoonsgegevens worden nieuwe bewerkersovereenkomsten af gesloten.

In werking treding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018

Niet voor 25 mei 2018 voldoen aan de implementatie van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de implementatie van de AVG is in 2017 een projectgroep ingesteld die er voor zorg moet dragen dat we per genoemde datum aantoonbaar voldoen aan de eisen die de AVG stelt. We zijn dus compliant.

Informatiebeveiligingsincident

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern,  imagoschade

ICT infrastructuur bestendig maken tegen inbreuk van buitenaf, processen op orde brengen, vergroten bewustzijn personeel

Onvoldoende of ondeskundig gebruik van de ICT middelen

Organisatie werkt niet efficiënt, diverse problemen met de informatievoorziening intern en extern, imagoschade

Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening

Digitale informatie onvoldoende toegankelijk

Organisatie werkt niet efficiënt, diverse problemen met de informatievoorziening intern en extern, imagoschade

Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening, ondersteunen door techniek, ordenen informatie

Digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade, schending van de privacy

Opleiden personeel, sturing van ontwikkeling personeel naar wat nodig is voor de informatievoorziening, ondersteunen door techniek, ordenen informatie, leveranciersmanagement strakker inregelen

Snelheid van ontwikkelingen ICT, waar de organisatie moeilijk aan kan voldoen tenzij er omvangrijke financiële middelen tegenover staan

Niet voldoen aan wetgeving, problemen met informatievoorziening intern en extern

ICT outsourcing.
Na ondertekening van het contract in januari 2017 is het proces van transitie van start gegaan.  

Leveranciers kunnen producten voor genoemde ontwikkelingen niet snel genoeg leveren

Applicaties die niet optimaal functioneren, meerkosten

Op ICT-gebied handhaaft de gemeente Nieuwkoop haar ambitie als "middenmoter"

Wensen van medewerkers die verder gaan dan de organisatie kan bieden (m.n. Technologische ontwikkelingen)

Ontevredenheid bij medewerkers

Verwachting management

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern, imagoschade. Niet voldoen aan archiefwetgeving

Goede afspraken maken en verantwoordelijkheden vastleggen

Vergaan archief door verschillende oorzaken

Diverse problemen met informatievoorziening intern en extern,  imagoschade

Opbergen archief volgens wetgeving

Burgers onnodig benadeeld door onvoldoende onderhoud infrastructuur, riolering etc.

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Uitvoeren van het onderhoud van de infrastructuur volgens CROW richtlijnen en uitvoeren inspecties en wegenschouw

Door onzorgvuldige registratie van de schade bij brand, ongeval of een ramp kunnen burgers onnodig worden benadeeld

Extra kosten door claims en inzet afhandeling juridische procedures

Opleiden personeel, aanscherpen AO/IC w.o. 4-ogenprincipe.

Kosten en claims na ramp

De gemeente kan voor kosten komen te staan na bijvoorbeeld een asbestbrand e.d.

Aanscherpen procedures rampenorganisatie en regelmatig oefenen en ondervangen door weerstandsvermogen

Ontwikkeling als gevolg van groot onderhoud Algemene uitkering onderdeel groot onderhoud clusteronderdeel brandweer en rampenbestrijding (2016)

De grotere gemeenten ontvangen minder vergoeding en de plattelandsgemeenten worden duurder

Binnen de Veiligheidsregio vindt regelmatig afstemming plaats. (Ontwikkelingen kritisch blijven volgen). Dit onderwerp is ook een aandachtspunt van het Ambtelijk Governanceteam.

Burgers ondervinden schade aan woongenot door planologische wijzigingen

Extra kosten en inzet door planschade verzoeken

Bij initiatieven derden wordt er altijd, voordat medewerking wordt verleend, een planschadeovereenkomst overlegd. De RO procedure wordt pas afgerond nadat de ondertekende overeenkomst is ontvangen.

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Imagoschade

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Identiteitsfraude

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen

Ontvreemden/zoekraken identiteitsdocumenten

Claims door gedupeerde burgers

Ondervangen door weerstandsvermogen

Calamiteiten openbare ruimte

Schadeclaim

Ondervangen door weerstandsvermogen

Overval

Ontvreemden kas-en/of kluisgeld

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, verzekering

Overval

Materiële en immateriële schade personeel

Fysieke beveiliging en beveiligingsprocessen, beleid en protocollen agressiebeheersing.

Schade bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden door de gemeente aan particuliere eigendommen

Schadeclaims

Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering.
Opleiding en training van medewerkers.

Uitvoering gladheidsbestrijding niet conform de zorgplicht

Schadeclaims

Actualiseren van het actieplan gladheidsbestrijding. Opleiding en training van de medewerkers. Kosten worden gedekt via de doorlopende CAR-verzekering.

Verkeersongevallen en toename van verkeersslachtoffers, bij onjuiste verkeersmaatregelen.

Schadeclaims

Opleiding van medewerkers. Brede toetsing van verkeersplannen en verkeersbesluiten.

Vandalisme aan bebording, straatmeubilair, kunstwerken, speelvoorzieningen, openbaar groen, afvalinzamelmiddelen, etc..

Niet verhaalbare kosten

Voorlichting van het publiek, publicatie van de vandalismewijzer.
Keuze voor vandalismebestendige inrichtingselementen.
Kosten ten gevolge van vandalisme zijn opgenomen in de begroting.

Schade en overlast door foutparkeren bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens in woonwijken

Schadeclaims

Handhaving op foutparkeren. Weren van vrachtwagens uit de woonwijken met een gedegen parkeerbeleid.

Verwijtbaar onvoldoende of achtergebleven onderhoud aan de infrastructuur.

Schadeclaims

Jaarlijkse inspectie van de wegen en adequaat uitvoeren van klein onderhoud.

Onevenredige vorstschade aan wegen bij extreme winters

Extra kosten aan onderhoud wegen

Adequaat uitvoeren van onderhoud wegen volgens beheerplan en voorkomen van achterstallig onderhoud

Dumpen van afval, zwerfafval

Niet verhaalbare kosten

Handhaving. Budget opnemen in de begroting ter hoogte van de te verwachten kosten.

Afvoer van gft-afval via het restafval

Minder scheiden van afval, hogere kosten

Zorgdragen voor goede faciliteiten met betrekking tot de afvalinzameling

Afvoer van chemisch afval via het restafval

Minder scheiden van afval, hogere kosten

Zorgdragen voor goede faciliteiten met betrekking tot de afvalinzameling

Onjuiste en "vergeten" aansluitingen t.a.v. afvalstoffenheffing

Mislopen opbrengsten

Zorgdragen voor een goede administratie en controles

Vanwege ouderdom v.d. minicontainers is er een risico op sterke toename van vervangingen

Schadeclaims en herstelkosten (hoge kosten vervanging per container vanwege uren buitendienst)

Waar nodig vervangen

Clandestien inzamelen van oud papier van bedrijven en instellingen.

Bedrijfskosten worden afgewenteld op de gemeente

Verhogen toezicht op de inzamelende instanties.

Overstortingen en vuilemissies brengen volksgezondheidsrisico’s met zich mee.

Schadeclaims en herstelkosten

Zorgdragen voor goed regulier beheer van de riolering en straatkolken. Storingen direct verhelpen.

Wateroverlast in de woonomgeving vanwege storingen van de riolering.

Schadeclaims en herstelkosten

Zorgdragen voor goed regulier beheer van de riolering en straatkolken. Storingen direct verhelpen.

Wateroverlast bij hevige regenval vanwege onvoldoende doorstroming of bergingscapaciteit.

Schadeclaims en herstelkosten

Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden.

Achterstallig en onvoldoende beheer leidt tot stremming van het vaarverkeer

Schadeclaims

Uitvoering regulier onderhoud waterpartijen. Tijdig uitvoeren baggerwerkzaamheden.

Bij storm kunnen bomen schade en letsel veroorzaken door takbreuk. Dit risico neemt toe achterwege blijven van de verplichte VTA-inspecties en bij gebrekkig onderhoud.

Schadeclaims

Uitvoeren noodzakelijk onderhoud aan bomen. Uitvoeren VTA-inspecties.

Schade of letsel door gebruik van speelvoorzieningen.

Schadeclaims

Uitvoeren jaarlijkse inspectie van alle speeltoestellen en uitvoeren kwartaalschouw. Gebreken aan speelvoorzieningen direct verhelpen.

Schade en letsel bij personeel bij gebruik van machinale gereedschappen.

Schadeclaims

Uitvoering verplichte keuring van machines en apparatuur, uitvoering maatregelen RI&E, opleiding en training (instructies) van medewerkers.

Dierziekten en in relatie hiermee risico's voor de volksgezondheid.

Geneeskundige kosten, schadeclaims

Ondervangen door weerstandsvermogen

Overval

Claims door gedupeerde burgers

Ondervangen door weerstandsvermogen

Niet in aanmerking komen voor compensatie regeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget.

Hogere bijdrage gemeente

Weerstandsvermogen

Krapte op de arbeidsmarkt.

Niet op korte termijn adequaat kunnen invullen van vacatures, waardoor voor langere tijd inhuur noodzakelijk is om de voorgang van werkzaamheden te borgen

Professionele werving en selectie.

Risico's participatie zoals SWA

Hogere bijdrage aan SWA door dreigend exploitatietekort

Weerstandsvermogen

Verhoging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen of negatief rekeningresultaat dat niet binnen het eigen vermogen van de GR opgevangen kan worden

Hogere lasten gemeente

Weerstandsvermogen voor incidentele verliezen, structurele tekorten opvangen in begroting, strikter toezicht op de gemeenschappelijke regelingen.