Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijk beleid

3.210

1.668

1.577

1.577

1.577

1.577

Vergunningen en toezicht

1.677

1.103

1.058

1.058

1.058

1.058

Wonen

1.503

548

518

518

518

518

Monumenten en beeldkwaliteit

30

16

0

0

0

0

Grondzaken en vastgoed

21.493

23.093

20.361

27.995

13.359

33.015

Grondgebiedzaken

268

114

127

127

127

127

Grondgebiedzaken, overig

3.815

247

729

4.963

1.219

9.081

Alle grondexploitaties

17.410

22.733

19.505

22.905

12.013

23.808

Grondgebiedzaken, derden

0

0

0

0

0

0

Economie, toerisme, natuur

838

615

547

351

301

301

Economie

286

413

356

239

189

189

Toerisme

143

131

165

85

85

85

Natuur en Landschap

410

70

27

27

27

27

Saldo van de lasten

25.541

25.376

22.485

29.922

15.236

34.893

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijk beleid

-1.505

-1.418

-1.159

-1.142

-902

-1.031

Vergunningen en toezicht

-1.115

-1.367

-1.108

-1.091

-851

-980

Wonen

-390

-51

-51

-51

-51

-51

Monumenten en beeldkwaliteit

0

0

0

0

0

0

Grondzaken en vastgoed

-20.349

-22.974

-20.175

-27.809

-14.008

-32.829

Grondgebiedzaken

-136

-155

-155

-155

-155

-155

Grondgebiedzaken, overig

-3.045

-86

-515

-4.749

-1.841

-8.866

Alle grondexploitaties

-17.169

-22.733

-19.505

-22.905

-12.013

-23.808

Grondgebiedzaken, derden

0

0

0

0

0

0

Economie, toerisme, natuur

-48

-57

-57

-57

-57

-57

Economie

-48

-57

-57

-57

-57

-57

Toerisme

0

0

0

0

0

0

Natuur en Landschap

0

0

0

0

0

0

Saldo van de baten

-21.902

-24.448

-21.391

-29.007

-14.967

-33.916

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijk beleid

1.705

250

418

435

675

546

Vergunningen en toezicht

562

-264

-50

-33

207

78

Wonen

1.113

498

468

468

468

468

Monumenten en beeldkwaliteit

30

16

0

0

0

0

Grondzaken en vastgoed

1.144

120

186

186

-650

186

Grondgebiedzaken

132

-41

-28

-28

-28

-28

Grondgebiedzaken, overig

771

161

214

214

-621

214

Alle grondexploitaties

242

0

0

0

0

0

Grondgebiedzaken, derden

0

0

0

0

0

0

Economie, toerisme, natuur

791

558

490

294

244

244

Economie

238

357

299

183

133

133

Toerisme

143

131

165

85

85

85

Natuur en Landschap

410

70

27

27

27

27

Saldo van de lasten en baten

3.639

928

1.094

915

270

976

Toevoeging reserves

15

826

1.090

15

851

15

Onttrekking reserves

-3.489

-968

-1.306

-14

-14

-14

Saldo Mutaties reserve

-3.474

-142

-216

1

836

1

Geraamd resultaat

166

786

879

916

1.106

977

Toelichting Overige ontwikkelingen 2018

Nieuw beleid (€30.000)

In het Hollands Plassenberaad van 26 juni 2017 hebben de aanwezige bestuurders zich gecommitteerd aan de inhoud van de dynamische Agenda Hollandse Plassen waarbij de focus ligt op de inhoud van uitvoeringsprojecten en projecten met regionale uitstraling. De vertaling van de dynamische agenda in een Uitvoeringsagenda vindt nog nader plaats. Vooruitlopend op die vertaling is gevraagd nu al voor te sorteren door in de eigen begroting een bedrag (€ 30.000) op te nemen voor projecten die de regionale samenwerking versterken. Nieuwkoop heeft de focus sterk gericht op waterrecreatie en wil daarvoor binnen de samenwerking Hollandse Plassen een coalitie vormen met enthousiaste gemeenten.

Veranderingen in bestaand beleid (-€33.000)

Specificatie van de bedragen

Uitvoering Economische actieagenda - Ondernemersloket
In het kader van de uitvoering van de economische actieagenda worden extra middelen (€ 50.000) ingezet voor de doorontwikkeling van het ondernemersloket.

Legesopbrengsten
Legesopbrengsten Volkshuisvesting zijn op basis van de inschattingen actualisaties grondexploitaties aangepast, variërend van € 40.000, en € 27.000 hogere opbrengsten in 2018 en 2021 en € 5.000, € 102.000 lagere opbrengsten in 2019 en 2020.

Wonen - Procesbegeleiding prestatieafspraken corporaties
Het is niet gelukt om in 2016 tot prestatieafspraken te komen. Het proces is afgebroken. Uit een hiertoe opgestelde evaluatie blijkt dat partijen in 2017 wel prestatieafspraken willen maken, maar dat daartoe nodig is vooraf te komen tot overeenstemming over het ‘hoe’ en de ‘voorwaarden waaronder’.
Met ondersteuning van een procesbegeleider worden zowel procesafspraken gemaakt als invulling gegeven aan het maken van de prestatieafspraken. Aangezien dit een jaarlijks terugkerende exercitie is, is de inzet van  c.q. ondersteuning van een procesbegeleider onvermijdelijk (€ 6.000 structureel).

Kleine mutaties verzekeringen en activiteiten natuur en landschap

  • De verzekeringspremies zijn aangepast met € 3.000 hogere lasten per jaar.
  • Tevens zijn € 2.000 jaarlijkse bijdrage voor water educatie (de zogenaamde Waterdagen) overgedragen naar programma 2 bij Beleid en ondersteuning Openbaar Water. Datzelfde geldt voor de vergoeding voor boerenwandelpaden; deze vergoeding wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve uitvoering LOP (€ 7.000).

Budgetten regionaal Energieakkoord in 2019, 2020 en 2021

Nieuwkoop heeft samen met de Holland Rijnland gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst en het Hoogheemraadschap van Rijnland een regionaal Energieakkoord opgesteld, dat de energietransitie op regionaal niveau en het overstappen van fossiele bronnen op hernieuwbare energiebronnen tot stand zal moeten brengen. Met het besluit van de gemeenteraad op 6 juli 2017 - en daarmee de ondertekening van het Energieakkoord - onderschrijft de Nieuwkoop de ambities, stapt ze met de deelnemers een gezamenlijk proces in om de ambities voor 2025 te realiseren en stelt ze daarvoor - vooralsnog voor de komende twee jaar - capaciteit en middelen beschikbaar. Het besluit van de raad beslaat 2017 en 2018. Het akkoord beslaat echter een termijn tot en met 2025 waarmee een structurele inzet wordt verwacht van de gemeente Nieuwkoop. Dekking vindt plaats uit de reserve Duurzaamheid (€ 14.000).