Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Milieu

5.749

5.074

5.168

5.163

5.169

5.189

Afvalverwijdering & verwerking

2.798

2.670

2.685

2.688

2.690

2.694

Riolering en Waterzuivering

2.024

1.478

1.639

1.649

1.653

1.669

Milieu

927

926

844

826

826

826

Beheer openbare ruimte

9.159

6.746

6.575

6.571

6.627

6.681

Openbaar water

474

272

306

309

312

318

Groen en recr. voorzieningen

2.492

2.084

2.168

2.085

2.073

2.077

Lijkbezorging

231

184

126

121

121

121

Verkeer en vervoer

446

339

359

294

294

294

Infrastructuur

5.517

3.867

3.616

3.763

3.827

3.870

Saldo van de lasten

14.909

11.821

11.743

11.734

11.796

11.869

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Milieu

-5.325

-5.537

-5.840

-5.869

-5.898

-5.927

Afvalverwijdering & verwerking

-3.150

-3.201

-3.412

-3.412

-3.412

-3.412

Riolering en Waterzuivering

-2.175

-2.336

-2.428

-2.457

-2.486

-2.515

Milieu

0

0

0

0

0

0

Beheer openbare ruimte

-1.485

-867

-851

-856

-864

-864

Openbaar water

-73

-70

-70

-70

-70

-70

Groen en recr. voorzieningen

-68

-46

-36

-36

-36

-36

Lijkbezorging

-184

-140

-145

-150

-157

-157

Verkeer en vervoer

-50

-24

-24

-24

-24

-24

Infrastructuur

-1.110

-588

-577

-577

-577

-577

Saldo van de baten

-6.810

-6.404

-6.692

-6.726

-6.762

-6.791

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Milieu

424

-463

-672

-706

-729

-738

Afvalverwijdering & verwerking

-352

-531

-728

-724

-722

-719

Riolering en Waterzuivering

-151

-858

-789

-808

-832

-846

Milieu

927

926

844

826

826

826

Beheer openbare ruimte

7.675

5.879

5.724

5.715

5.763

5.817

Openbaar water

401

203

236

239

242

249

Groen en recr. voorzieningen

2.424

2.037

2.132

2.048

2.037

2.041

Lijkbezorging

47

44

-19

-29

-36

-36

Verkeer en vervoer

396

315

336

271

271

271

Infrastructuur

4.407

3.280

3.039

3.185

3.249

3.292

Saldo van de lasten en baten

8.099

5.417

5.051

5.008

5.034

5.078

Toevoeging reserves

0

906

2.808

767

694

654

Onttrekking reserves

-646

-460

-2.007

-7

-57

-57

Saldo Mutaties reserve

-646

447

801

760

637

597

Geraamd resultaat

7.453

5.863

5.852

5.768

5.671

5.675

 

Toelichting Overige ontwikkelingen

Autonoom (€107.000)

Het gemeentefondsbudget voor Geo informatie (- €12.000) gaat van de uitvoerende afdeling (BOR) naar team I&A (zie ook programma 5). Daarnaast vallen de kosten voor de afvalverwerking hoger uit door hogere transport- en overslagkosten (€ 37.000). Ook moeten wij meer minicontainers  vervangen
( € 25.000).
Er worden minder inkomsten ontvangen in verband met lagere vergoeding voor de Openbare Verlichting van de Provincie Zuid Holland, vanwege de vervanging van conventionele verlichting door LED-verlichting. Daarnaast ontvangen we een lagere vergoeding voor de inzameling van plastic
( € 22.000).
De kwijtschelding voor afvalstoffen en rioolrechten  is ook toegenomen met € 28.000.

Nieuw beleid (-€6.000)

Het voordeel betreft het wegvallen van de kosten voor het onderhoud van de Abri’s. De kosten van het beheer worden nu volledig gedekt uit de inkomsten van de reclame.

Veranderingen in bestaand beleid (-€133.000)

De kosten voor milieu vallen hoger uit circa (€ 34.000). Daarvan is € 26.000 structureel (EED en Schipholdossier ) en incidenteel circa € 9.000 voor frictiekosten en duurzaam bouwloket.
Vanaf 1-1-2018 is het nieuwe afvalbrengstation in eigen beheer. Per saldo levert dit een voordeel op - € 157.000 onder overige ontwikkelingen, het leidt echter tegelijkertijd tot hogere personeels- en investeringslasten (statenwerk). Aan de ene kant komen er hogere exploitatiekosten zoals, onderhoud, energie, personeel van derden, transportkosten en huur van containers. Daar staat tegenover dat de kosten van beheer door Cyclus komen te vervallen. Ook de opbrengst van de verhuur van het afvalbrengstation in Ter Aar vervalt.

Omdat  niet meer met chemische middelen mag worden bestreden is voor de onkruidbestrijding op de wegen circa € 67.000 meer nodig. Ook zijn er hogere kosten voor het bermonderhoud
(€ 9.000) en voor de stickers voor de vaarvergunning ( € 3.000).

De verhuurovereenkomst voor de jachthaven is omgezet in een erfpachtovereenkomst. Hierdoor vervallen de inkomsten uit liggelden en de vergoeding aan de beheerder. In de plaats hiervan komen inkomsten uit pacht. In de mutatie resulteert dit in een nadeel van (€ 3.000). Omdat in de nieuwe situatie het beheer niet meer voor de gemeente is, worden er minder uren besteed en de beheerkosten lager allen lager uit. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan recreatieve voorzieningen hebben we het budget voor beheer en onderhoud evenwel nog niet afgeraamd.
Het budget voor Geo informatie (- € 6.000) gaat van de uitvoerende afdeling (BOR) naar team I&A (zie ook programma 5).

De areaaluitbreiding heeft  betrekking op de producten: wegen (€ 89.000), groenonderhoud
(€ 34.000) en  riolering (€ 16.000.)

De grootste mutatie heeft betrekking op kabels en leidingen. Op 4 juli 2017 heeft ons college ingestemd met het voorstel over de inrichting formatie proces kabels en leidingen. Per saldo levert dit een voordeel op van (- € 167.000).
Daarnaast zijn er budgetten geraamd voor een totaal bedrag van (€ 28.000) voor de vervanging van Smiley’s, rolbezem en sneeuwploeg.
Op het product wegen en verhardingen vindt een aantal mutaties plaats tot een bedrag van
(- € 3.000). Er zijn extra kosten, tot een bedrag van (€ 7.000) overgedragen van het product Landschap naar Recreatieve Voorzieningen in verband met de boerenwandelpaden.

Er wordt (- € 84.000) minder in de reserves gestort als gevolg van de doorrekening van de kapitaallasten voor de investeringen met maatschappelijk nut. Ingevolge de regelgeving van de BBV dienen ook deze investeringen met ingang van het begrotingsjaar 2017 te worden geactiveerd. De hogere kapitaallasten zijn opgenomen bij het statenwerk. Bij de begroting 2017-2012 waren we uitgegaan van globale bedragen. Deze hebben we nu op de exacte bedragen berekend.

Daarnaast wordt er een bedrag van (- € 7.000) onttrokken aan Recreatieve Voorzieningen (boerenwandelpaden).