Financieel overzicht op productgroep niveau

Lasten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zorg en leefstijl

6.178

7.168

6.733

6.933

7.031

7.028

Zorg en Ondersteuning

4.811

5.683

5.168

5.381

5.479

5.476

Volksgezondheid

1.091

1.284

1.350

1.338

1.338

1.338

Sociaal-cultureel werk

276

201

215

215

215

215

Werk en inkomen

8.425

6.819

6.841

6.851

6.765

6.757

Inkomen

4.644

4.408

4.713

4.710

4.710

4.710

Werkgelegenheid

3.773

2.406

2.128

2.141

2.055

2.047

Volwasseneneducatie

8

5

0

0

0

0

Vrije tijd en cultuur

3.405

3.234

1.973

1.909

1.909

1.909

Sport

1.475

1.628

657

637

637

637

Zwembad

1.198

946

772

729

729

729

Cultuur en Ontwikkeling

731

659

543

543

543

543

Onderwijs en ontwikkeling

8.227

6.997

6.352

6.144

6.704

6.906

Jeugd

5.670

4.977

4.881

4.711

4.662

4.662

Onderwijs en Huisvesting

1.549

1.091

497

459

1.069

1.270

Lokale voorzieningen onderwijs

1.008

930

974

974

974

974

Vastgoed Sociaal domein

0

0

2.153

2.261

2.148

2.427

Vastgoed Sociaal Domein

0

0

2.153

2.261

2.148

2.427

Saldo van de lasten

26.235

24.219

24.052

24.098

24.558

25.027

Baten

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zorg en leefstijl

-459

-642

-297

-297

-297

-297

Zorg en Ondersteuning

-430

-616

-297

-297

-297

-297

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

0

Sociaal-cultureel werk

-28

-26

0

0

0

0

Werk en inkomen

-3.495

-3.146

-3.160

-3.160

-3.160

-3.160

Inkomen

-3.495

-3.146

-3.160

-3.160

-3.160

-3.160

Werkgelegenheid

0

0

0

0

0

0

Volwasseneneducatie

0

0

0

0

0

0

Vrije tijd en cultuur

-980

-1.182

-544

-544

-544

-544

Sport

-410

-596

-35

-35

-35

-35

Zwembad

-523

-539

-509

-509

-509

-509

Cultuur en Ontwikkeling

-47

-47

0

0

0

0

Onderwijs en ontwikkeling

-174

-195

-47

-47

-47

-47

Jeugd

-23

-31

0

0

0

0

Onderwijs en Huisvesting

-113

-117

0

0

0

0

Lokale voorzieningen onderwijs

-38

-47

-47

-47

-47

-47

Vastgoed Sociaal domein

0

0

-630

-644

-644

-643

Vastgoed Sociaal Domein

0

0

-630

-644

-644

-643

Saldo van de baten

-5.108

-5.166

-4.678

-4.693

-4.693

-4.691

Saldo

Thema

Rekening

Begroting

Raming

Productgroep

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zorg en leefstijl

5.720

6.526

6.436

6.636

6.735

6.731

Zorg en Ondersteuning

4.381

5.067

4.872

5.084

5.182

5.179

Volksgezondheid

1.091

1.284

1.350

1.338

1.338

1.338

Sociaal-cultureel werk

248

175

215

215

215

215

Werk en inkomen

4.930

3.673

3.681

3.691

3.605

3.597

Inkomen

1.149

1.262

1.553

1.550

1.550

1.550

Werkgelegenheid

3.773

2.406

2.128

2.141

2.055

2.047

Volwasseneneducatie

8

5

0

0

0

0

Vrije tijd en cultuur

2.424

2.052

1.428

1.365

1.365

1.365

Sport

1.065

1.032

622

602

602

602

Zwembad

675

407

263

219

219

219

Cultuur en Ontwikkeling

684

612

543

543

543

543

Onderwijs en ontwikkeling

8.053

6.802

6.305

6.097

6.657

6.859

Jeugd

5.647

4.946

4.881

4.711

4.662

4.662

Onderwijs en Huisvesting

1.436

974

497

459

1.069

1.270

Lokale voorzieningen onderwijs

970

883

927

927

927

927

Vastgoed Sociaal domein

0

0

1.523

1.617

1.504

1.784

Vastgoed Sociaal Domein

0

0

1.523

1.617

1.504

1.784

Saldo van de lasten en baten

21.127

19.053

19.374

19.405

19.866

20.336

Toevoeging reserves

175

98

1.511

694

98

98

Onttrekking reserves

-2.101

-899

-1.260

-313

-303

-698

Saldo Mutaties reserve

-1.926

-800

251

380

-206

-600

Geraamd resultaat

19.201

18.253

19.625

19.786

19.660

19.736

Toelichting Overige begrotingsmutaties 2018

Autonoom (€229.000)

De rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen is verhoogd. Tevens is het eigen risico voor de gemeente verhoogd van 7,5% naar 8,75% (per saldo): € 38.000.
De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn op basis van de daadwerkelijke uitgaven aangepast: € 37.000.
Bijstelling Wmo n.a.v. jaarrekening 2016 en stijging 3% vervoerskosten: - € 41.000.
Aframing baten huishoudelijke verzorging: € 15.000.
Het begrote bedrag voor leerlingenvervoer is verhoogd met € 25.000 o.b.v. meergebruik.
De inkomsten van zwembad De Wel en de inkomsten vanuit de sporthallen zijn aangepast op basis van teruglopende bezoekersaantallen: € 55.000.
Hogere kosten veilig thuis: € 90.000.
Overige mutaties: € 10.000.

Nieuw beleid (€60.000)

Zwembad De Wel - hogere uitgaven voor Veilig en Schoon, uitwerking bedrijfsplan: € 40.000, waarvan € 30.000 eenmalig.
Eenmalig budget voor juridisch advies contracten sportaccommodaties: € 20.000

Vanwege bovenstaande incidentele kosten (zwembad € 30.000 en juridisch advies € 20.000), dalen de kosten in 2019. Daarnaast wordt rekening gehouden met een energiebesparing op het zwembad van € 23.000, vanwege de investering in een warmtepomp.

Veranderingen in bestaand beleid (€77.000)

Bijraming Centrum Jeugd en Gezin: € 20.000 In 2017 is geexperimenteerd met ondersteuning aan het Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit Jeugdgezondheidszorg. Voor 2018 en verder wordt € 20.000 bijgeraamd om deze werkwijze voort te zetten. In het voorjaar 2018 vindt een evaluatie plaats.

Verhoging budget buurtsportcoaches: € 20.000. Hier staat tegenover dat extra subsidie voor eenzelfde bedrag is aangevraagd. In de begroting is hier al rekening mee gehouden in de vorm van een hogere algemene uitkering.

Aframing huisvesting sociaal domein Achterweg (- € 63.000) tbhv dekking exploitatiekosten
(€ 53.000). Restant vloeit naar algemene middelen als bijdrage aan afschrijvings- en beheerskosten.

Wegvallende kapitaallasten worden gereserveerd voor toekomstige onderwijshuisvesting: € 43.000

De budgetten voor nieuwe activiteiten binnen bestaand beleid laten op lange termijn twee ontwikkelingen zien. De eerste jaren is een stijging zichtbaar, wat het gevolg is van wegvallende kapitaallasten op onderwijshuisvesting, deze worden in de komende jaren in de reserve gestort (2019) en toegevoegd aan de stelpost (in 2020 en 2021).

In 2021 is vervolgens een verschuiving van lasten (van overige ontwikkelingen naar statenwerk) te zien. Dit vanwege de investering in de brede school Ter Aar in 2020, wat per 2021 voor kapitaallasten zorgt. Derhalve wordt de stelpost onderwijshuisvesting vanaf 2021 afgeraamd.