Holland Rijnland

Binnen het samenwerkingsverband werken de gemeenten vanuit een gezamenlijke strategische visie samen aan de ontwikkeling van de regio. Door deelname aan Holland Rijnland blijft Nieuwkoop aangesloten bij provinciale en regionale ontwikkelingen die van belang zijn of die invloed hebben op onze gemeente. Voorbeelden daarvan zijn het regionale openbaar vervoer en de regionale verkeerscirculatie. Via deelname aan Holland Rijnland profiteert Nieuwkoop van een stevige positie richting de provincie Zuid Holland. Holland Rijnland is ook een ingang voor onze gemeente om in aanmerking te komen voor provinciale subsidies, omdat de gemeenschappelijke regeling door de provincie is aangewezen voor de regionale verdeling van subsidiebudgetten, zoals de Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH is een regionale uitvoeringsdienst belast met uitvoering van gemeentelijke en provinciale taken op het terrein van het omgevingsrecht (milieu- en bouwtaken). De Omgevingsdienst ontwikkelt ook regionaal beleid. Voor Nieuwkoop voert de dienst de wettelijke milieutaken uit en adviseert over milieugerelateerde zaken m.b.t. de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. De ODWH is voor met name bedrijven het regionale loket voor alle milieuzaken.
Na het uittreden van de gemeente Alphen aan den Rijn, enkele jaren geleden, worden vraagtekens gesteld over de robuustheid van de organisatie. Om zowel financieel als inhoudelijk voldoende robuust te blijven vinden wij op langere termijn een fusie met één van de andere omgevingsdiensten de beste oplossing. Op dit moment blijkt dit niet haalbaar, maar wij vinden dat de mogelijkheden onderzocht moeten blijven

Cyclus N.V.

Cyclus NV is een overheidsonderneming voor afvalbeheer voor gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Cyclus is opgericht met als doel de afvaltaken voor de deelnemende gemeenten uit te voeren. Nieuwkoop heeft samen met de andere zeven deelnemende gemeenten een multilaterale overeenkomst met Cyclus afgesloten voor de verwerking van huishoudelijk afval.
Cyclus doorloopt met de deelnemende gemeenten een ingrijpend traject om de organisatie van Cyclus te ontwikkelen tot een afgeslankte maar slagvaardige organisatie die tegen marktconforme tarieven de afvalinzameling verzorgt. De strategische doelstellingen moeten uiterlijk 2021 zijn behaald.

Nieuwkoop heeft in 2012 voor de periode 2013 t/m 2017 een dienstverleningsovereenkomst met Cyclus getekend voor de afvalinzameling en het beheer van de afvalbrengstations. Medio 2017 wordt nog overleg gevoerd met Cyclus over een nieuwe overeenkomst.

Stichting GBKN Zuid-Holland

De stichting GBKN Zuid-Holland is een regionaal samenwerkingsverband dat samen met negen andere regionale stichtingen valt onder de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. De regionale stichting heeft tot doel de instandhouding, bijhouding en exploitatie van de Grootschalige Basiskaart van Nederland voor Zuid-Holland. In de stichting nemen nutsbedrijven, gemeenten, waterschappen, telecombedrijven en het Kadaster deel. De rijksoverheid heeft besloten tot de ontwikkeling van een nieuwe Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) die door alle overheden moet worden gebruikt. De huidige grootschalige basiskaart voor Nederland (GBKN) komt daarmee te vervallen. Vanwege deze ontwikkeling bevinden ook de Stichting LSV GBKN en de daaronder ressorterende regionale stichtingen zich in een overgangsfase. Gedurende de transitiefase naar de BGT wordt de GBKN uitgefaseerd.