Holland Rijnland

De regio Holland Rijnland heeft een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat.
De strategische visie van onze gemeenten gaat uit van een integrale, vraaggerichte dienstverlening waarbij de regie (meer) bij de burger komt te liggen en de eigen kracht wordt ondersteund. Holland Rijnland stuurt aan op integraliteit en solidariteit in het sociale domein ten behoeve van een optimaal regionaal en lokaal voorzieningenniveau voor de burgers. Jongeren worden ondersteund met jeugdhulp en onderwijs en de mogelijke voordelen van samenwerking op het gebied van zorg worden verkend.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG Hollands Midden de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

GGZ subsidies

Het doel van deze regeling is het in stand houden van collectieve preventie GGZ met een breed aanbod van GGZ preventieactiviteiten voor de aan deze regeling deelnemende gemeenten. Deze regeling maakt onderdeel uit van de transitie maatschappelijke zorg.

Regiotaxi Holland Rijnland

Regiotaxi Holland Rijnland is een vorm van een deeltaxi; een vervoervoorziening voor iedereen toegankelijk. Het is een OV systeem maar anders dan ‘dienstgeregeld’ is het geheel vraagafhankelijk.