Alliander N.V.

Oasen, Alliander en de BNG keren jaarlijks dividend uit aan Nieuwkoop. De van deze bedrijven ontvangen dividenduitkeringen kunnen door de gemeente vrij worden besteed. Daarmee dragen ze bij aan de bekostiging van de door de gemeente nagestreefde maatschappelijke effecten.
Voor de maatschappelijke effecten die Oasen, Alliander en de BNG uit eigen beweging nastreven, wordt hier verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)

SVHW voert de belastingtaak uit namens Nieuwkoop en draagt zorg voor de heffing en invordering van de middelen die centraal staan in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De bijdrage van SVHW aan de realisatie van de maatschappelijke effecten ligt niet zo zeer in de inhoudelijke maar meer in de uitvoeringssfeer.