Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Actualiseren beheerplan Openbare verlichting

Actualiseren Rioolbeheerplan

Actualiseren Speelruimtebeheerplan

Actualiseren Groenbeheerplan

Actualiseren beheerplan Nautisch beheer

Actualiseren beheerplan Waterpartijen

Actualiseren beheerplan Civiele Kunstwerken

Organisatie van het beheer van de Basiskaart Grootschalige Topografie en actualiseren beheerdata BOR

Uitvoering van maatregelen voor het oplossen van knelpunten m.b.t. landbouw- en zwaar vrachtverkeer, zoals opgenomen in de regionale rapportage.

Uitwerken oplossingsrichtingen onderzoek Bodegraven/Alphen Nieuwkoop m.b.t. doorgaand vrachtverkeer.

Weren van doorgaand vracht- en landbouwverkeer door de kernen en instellen omleidingsroutes

Invoeren van aslastbeperkingen en breedtebeperkingen op wegen.

Realisatie rotonde Aardamseweg/Westkanaalweg

Onderzoek verbeteren verkeersveiligheid Westkanaalweg

Verbeteren van voorzieningen voor openbaar vervoer.

Realisatie rotonde N231/Achttienkavels in Nieuwkoop

Uitvoering van maatregelen t.b.v. de verkeersveiligheid van fietsroutes.

Verbeteren verkeerssituatie Zevenhovenseweg.

Inzetten van verkeerseducatie naast fysieke maatregelen.

Inzetten van snelheidsregistratie met Smileys.

Strikte toepassing van de vastgestelde parkeernormen, ook voor projecten van derden

Realisatie van extra parkeergelegenheid in gebieden met een te hoge parkeerdruk bij de uitvoering van groot onderhoud en herinrichtingen.

Realisatie parkeerplaatsen Van Wassenaerstraat Langeraar

Onderzoek parkeerproblematiek kern Nieuwkoop

Stimuleren van diverse vormen van zelfbeheer door inwoners

Realisatie van natuurlijke speelplekken voor de jeugd.

Vervangen schorsondergronden speelplekken

Invoeren mechanische onkruidbestrijding in eigen beheer

Op geschikte plaatsen bloeiende bermen aanleggen en machinaal bollen planten met een bijenmengsel

Verbeteren biodiversiteit in gemeentelijke parken

Organiseren regionale fiets- en sloepenknooppuntennetwerk in samenwerking met Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn

Realisatie vaarverbinding Meesloot-Meije in de Nieuwkoopse Plassen (Sloot van de Graaf)

Verbeteren bevaarbaarheid van de Meije