In januari 2016 heeft de gemeenteraad het rekenkamerrapport 'Hoe doeltreffend is het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen in Nieuwkoop?' vastgesteld. In dit rapport beveelt de rekenkamer aan om per beheerplan 5 politiek relevante kernvragen centraal te stellen. In deze paragraaf stellen we alle plannen voor het beheer van kapitaalgoederen aan de orde. Daarbij hebben we de kernvragen uit het rapport als  richtsnoer gehanteerd.

Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de Financiële verordening 2017 ex artikel 212 van de Gemeentewet staat in Artikel 22 dat het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken.


Overzicht beheerplannen

Voor de verschillende kapitaalgoederen zijn er beheerplannen vastgesteld.