Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig) en bij winkelcentra en ouderencentra kwaliteitsniveau A (goed). Kwaliteitsniveau B is gericht op een sobere en doelmatige weginrichting. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen  gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

Maatschappelijke doelstellingen
Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.
Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners.   

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2017-2021 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden is in het geactualiseerde beheerplan opnieuw vastgesteld en toereikend. Voor regulier- en klein onderhoud is over de periode 2012-2017 een tekort ontstaan, veroorzaakt door areaaluitbreiding en stijging van kostprijzen. Dit is in de begroting verwerkt. Autonome kostenstijgingen door areaal en kostprijzen worden voortaan jaarlijks in de begroting meegenomen.
Er zijn geen wegen die functioneel niet bruikbaar zijn. Om de functionaliteit te kunnen waarborgen is reconstructie van de Noordse Dorpsweg op korte termijn zeer noodzakelijk. Deze werkzaamheden zijn al gestart.
De algemene tendens is dat het hoeveelheid verkeer toeneemt, inclusief de hoeveelheid zwaar vracht- en landbouwverkeer. Het geactualiseerde beheerplan bevat beleidsuitgangspunten t.a.v. belasting, geluidshinder en trillinghinder. Deze uitgangspunten zijn toegevoegd aan de randvoorwaarden voor het beheer van wegen.   

Beheerplan
Het beheerplan wegen 2012-2015 is op 26 april 2012 vastgesteld. Het nieuwe beheerplan wordt in het 4e kwartaal 2017 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
De werkzaamheden uit het beheerplan 2012-2015 zijn grotendeels afgerond. De werkzaamheden die niet zijn afgerond of uitgevoerd zijn meegenomen in het beheerplan 2017-2021. De werkzaamheden voor 2018 worden uitgevoerd volgens de planning zoals die is opgenomen in het bestedingsplan beheerplan wegen.

Wat kost het?   

                                      Bedragen x € 1.000

Wegen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

231

320

320

320

320

Groot Onderhoud / rehabilitaties

2.167

1.808

1.808

1.808

1.808

Kapitaallasten

0

51

80

142

161

Voorziening toereikend: ja