Gewenst kwaliteitsniveau
Het beheerplan is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau te houden. Dit is CROW kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden bepaald op basis van dit kwaliteitsniveau, dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen.

Maatschappelijke doelstellingen
Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van burgers.
Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te recreëren.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Met name bij beweegbare bruggen is de kans op letsel en schade voor inwoners het grootst. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen.
Op dit moment vormen de aanwezigheid van civiele kunstwerken geen belemmering in het gebruik van het wegennet. De vervanging van de aandrijving van twee elektrisch mechanische bruggen is in 2017 gestart en ronden wij in 2018 af. In 2018 vindt er een nieuwe inspectie van alle civiele kunstwerken plaats.   

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 17 september 2015 het beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
Op basis van de technische inspectie van alle kunstwerken (houten, betonnen en mechanische bruggen, duikers…..) is meerjarig beheerplan opgesteld. De werkzaamheden opgenomen in het uitvoeringsplan 2018 worden uitgevoerd.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Civiele Kunstwerken

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

2

1

1

1

1

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

1.579

265

88

126

144

Kapitaallasten

34

74

74

74

74

Voorziening toereikend: ja