Gewenst kwaliteitsniveau
Er is voor speelvoorzieningen geen CROW kwaliteitsindeling beschikbaar. In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau vergelijkbaar is met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau boven sober en doelmatig. In het geval van speeltoestellen sluit dit het beste aan bij onze visie dat kapitaalgoederen voldoen aan de principes schoon, heel en veilig. Voor speelvoorzieningen vinden wij het ook belangrijk dat ze uitnodigen tot spelen. Daarnaast moeten de toestellen voldoen aan het Warenwetsbesluit dat met name betrekking heeft op het thema veiligheid.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede speelvoorzieningen en in voldoende mate aanwezig dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale ontwikkeling (ontmoeten) van kinderen.
Kwalitatief goede speelvoorzieningen en op de juiste locaties  aanwezig dragen bij aan de gezondheid (bewegen) en de sociale behoefte (ontmoeten) van ouderen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In de vorige beheerplanperiode was sprake van achterstallig onderhoud. Hiervoor is extra budget ter beschikking gesteld. In het nieuwe beheerplan is geconstateerd dat er geen achterstallig onderhoud meer is. Op basis van leeftijd van toestellen is de vervanging van een toestel of volledige speelplaats ingepland. De vervanging van schorsondergronden voeren we versneld uit om toekomstige onderhoudskosten te reduceren en de gebruiksvriendelijkheid en hygiëne van speelplaatsen te verhogen.
De samenleving vergrijst. Incidenteel worden voorzieningen voor ouderen aangelegd waarbij het beheer en onderhoud onder het product speelvoorzieningen valt. Inmiddels is de eerste beweegtuin voor ouderen in Nieuwkoop een feit.  

Beheerplan
Het beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020 is op 10 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
In 2018 worden de werkzaamheden conform het uitvoeringsplan 2018 van het beheerplan uitgevoerd. Dat kan betekenen het vervangen van individuele toestellen volgens het vervangingsschema, maar ook het opnieuw inrichten van de speelplaatsen. Daarnaast wordt in 2018 ingezet op de verdere vervanging van houtschorsondergronden door rubbertegels.
Bij de vernieuwing, verbetering, omvorming van speelplaatsen worden de burgers betrokken.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Speelvoorzieningen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

66

65

65

65

65

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Voorziening toereikend: Ja