Gewenst kwaliteitsniveau
De gemeente zorgt voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, inzameling en verwerking van hemelwater en het oplossen van grondwaterproblemen. Het onderhoud van de watergangen binnen de kernen van de gemeente ligt grotendeels bij de gemeente. Belangrijke taken voor een goed functionerend watersysteem zijn  het tijdig baggeren van watergangen en het in stand houden van de oevers.

Maatschappelijke doelstellingen
Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan het welzijn van burgers door een kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte, het versterken van natuur in de directe woonomgeving en het bieden van recreatieve mogelijkheden. Goed onderhouden waterpartijen dragen bij aan de veiligheid van burgers door de opvang en afvoer van hemelwater waardoor financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast wordt voorkomen.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Door het jaarlijks verwijderen van waterplanten en het cyclisch baggeren van watergangen (eens in de 12 jaar) ontstaat geen achterstallig onderhoud.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2015 het Beheerplan waterpartijen 2015-2019 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
De werkzaamheden opgenomen in de jaarschijf 2018 van het beheerplan worden uitgevoerd. Het vervangen van beschoeiingen wordt door het gebruik van duurzame materialen duurzaam uitgevoerd. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers teruggebracht.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Water

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

74

76

76

76

76

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

378

222

309

396

212

Kapitaallasten

0

3

7

9

13

Voorziening toereikend: ja