Gewenst kwaliteitsniveau
Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzameling- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval, hemel en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2015-2019) staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten.
In het beheerplan is geen kwaliteitsniveau vastgesteld. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen.

Maatschappelijke doelstellingen
Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid, het milieu en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast in bebouwd gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vuilemissie van het gemengde stelsel voldoet gemeentebreed aan de norm. Op een aantal locaties hebben gemengde stelsels onvoldoende hydraulische capaciteit. Het gemeentelijk rioleringsplan voorziet het nader onderzoeken van de oorzaken en indien nodig het verder afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel, zogeheten systeemgerichte maatregelen. Drukrioleringssystemen kunnen tijdig worden vernieuwd. Het beheerplan voorziet verder in nader onderzoek naar foutieve (regenwater)aansluitingen op drukrioleringssystemen.  

Beheerplan
Het ‘Verbreed gemeentelijk rioleringsplan’ is op 11 december 2014 vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019

Wat gaan we er voor doen?
In 2018 gaan we die werkzaamheden verrichten zoals zijn opgenomen in de jaarschijf 2018 van het beheerplan.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Riolering

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

117

121

121

121

121

Groot Onderhoud

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

419

515

538

580

610

Voorziening toereikend: ja