Gewenst kwaliteitsniveau
Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald wordt eronder verstaan dat het pand de ‘normale veroudering / slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als reeds aanwezig is.

Voor een aantal locaties wordt afgeweken van het standaard kwaliteitsniveau volgens de onderstaande tabel:

  • Onderhoudsniveau A : Sober en doelmatig (standaard)
  • Onderhoudsniveau B : Gericht op conservering en behoud originele materialen, monumentale waarde.
  • Onderhoudsniveau C : Minimaal onderhoud, wind- en waterdicht houden.
  • Onderhoudsniveau D : Bescherming tegen vandalisme.
  • Onderhoudsniveau E : Representatief, keuze voor materialen van een hoogwaardige kwaliteit, afhankelijk van de ruimte.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers.
Kwalitatief goede monumenten/musea/kinderopvang-/verenigings-/gebouwen dragen er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en te recreëren.
Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen.
Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om te werken.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2013-2022 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is voor groot onderhoud en regulier onderhoud toereikend. Er zijn geen onvoorziene achterstanden in onderhoud.  

Beheerplan
Het beheerplan voor gebouwen voor de periode 2013 tot en met 2022 is op 11 juli 2013 door de raad vastgesteld. Het beheerplan wordt in 2018 geactualiseerd.

Wat gaan we er voor doen?
Overeenkomstig het beheerplan worden de werkzaamheden uit de jaarschijf 2018 uitgevoerd. Daarnaast worden de gebouwen geschouwd en de onderhoudsplannen bijgesteld.

Wat kost het?

    Bedragen x € 1.000

Gebouwen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Dagelijks onderhoud

95

100

100

100

100

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

95

155

48

316

316

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend: ja