Gewenst kwaliteitsniveau
Openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.
Het groenbeheerplan maakt onderscheid in vier verschillende zoneringen, namelijk:

 • accent (winkelcentra, dorpsentrees, dorpspleinen, etc.);
 • wonen;
 • werken;
 • landschap.

In het beleids- en beheerplan is definitief vastgelegd dat we openbaar groen in alle zones op kwaliteitsniveau B onderhouden. In het vorige beheerplan maakten wij onderscheid in kwaliteitsniveau tussen de verschillende zones. Nu zal de inrichtingskeuze vooral het verschil van identiteit tussen de verschillende zones bepalen.

Maatschappelijke doelstellingen
Openbaar groen draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van burgers doordat groen bijdraagt aan een gezonder leefklimaat (milieu), een gezonde leefomgeving (beweging). Ook heeft de aanwezigheid van voldoende goed onderhouden openbaar groen een positief effect op de economische waarde van woningen en bedrijven. Daarnaast versterkt divers openbaar groen de biodiversiteit en daarmee de natuurwaarden in de directe woonomgeving.    
Openbaar groen versterkt de sociale samenhang in de buurt door het creëren van een prettige verblijfsomgeving en de mogelijkheden om, waar mogelijk, gezamenlijk werkzaamheden te verrichten. De betrokkenheid van inwoners wordt vergroot door inwoners te betrekken bij planvorming en ruimte te bieden voor mogelijkheden voor zelfbeheer en/of initiatieven.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling

 1. In het beheerplan 2016-2020 zijn deze doelstellingen vertaald in het versterken van het Groene Hart-karakter van woonwijken en zetten wij nog sterker in op uitstraling en biodiversiteit door te kiezen voor bloem- en vruchtdracht en het verder ontwikkelen van bloemrijke bermen (Colour for Green).
 2. Er zijn om dit moment de volgende samenlevingsinitiatieven in het openbaar groen:
  • zelfbeheer H. Marskamperf, Zwanenlaan Ter Aar
  • hanging baskets Dorpsvereniging Rondom de Plassen
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Liemeer
  • hanging baskets Winkeliersvereniging Kennedyplein Nieuwkoop
  • onderhoud natuurspeeltuin en groen IVN Nieuwkoop
  • diverse kleinere particulier beheerinitiatieven

     Communicatie stemmen wij af op de aard en omvang van de
     werkzaamheden. Dit varieert van een online bomenverkiezing,
     een bewonersbrief, Nieuwkoops Nieuws tot een
     inloopbijeenkomst.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2016 het groenbeheer- en beleidsplan 2016-2020 vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
In 2018 voeren we de activiteiten uit zoals voordat jaar zijn opgenomen in het beheerplan. Daarbij wordt ook gekeken naar de uitstraling en biodiversiteit. Ook worden de inwoners betrokken bij de planontwikkeling en is er ruimte bewonersinitiatieven.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Openbaar Groen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

443

510

510

485

485

Groot Onderhoud

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend?: geen voorziening