Prognosebalans

Op grond van artikel 22 lid 1 van het BBV bevat de gemeentelijke begroting voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans. Deze ziet er voor Nieuwkoop als volgt uit:

Prognose balans per 31-12

2018

2019

2020

2021

Debet

Vaste activa

65.478

76.142

76.882

78.290

Voorraden

30.397

20.166

16.107

5.627

Overige vlottende activa

10.972

3.274

 3.479

9.014

Totaal

106.847

99.582

96.468

92.931

Credit

Eigen vermogen

49.546

50.770

52.264

52.680

Voorzieningen

23.038

24.760

25.103

26.804

Overig lang vreemd vermogen

29.416

19.347

14.278

8.809

Vlottende schuld

1.779

1.779

1.779

1.779

Overlopende passiva

2.711

2.711

2.711

2.711

Onverdeeld resultaat

357

215

333

148

Totaal

106.847

99.582

96.468

92.931