Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Uitvoeren Economische Actieagenda

Doorontwikkeling Ondernemersloket

Stimuleren vakonderwijs zoals metaalvakschool en Groen Onderwijscentrum.

Uitvoeren visie Paradijsweg natte kant (afhankelijk van besluitvorming over een visie op herontwikkeling).

Nadere uitwerking visie Paradijsweg droge kant - Westkanaalweg

Uitgeven kavels Schoterhoek II

Implementatie parkmanagement en duurzaamheidsambitie Schoterhoek II

Uitvoeren flexibel Meerjarenplan Rijn en Veenstreek

Faciliteren uitvoering Ideeënboek Geerplas en Langeraarse Plassen

Faciliteren uitvoering NON = Netwerk Ontdek Nieuwkoop

Faciliteren planvorming rondom recreatief toeristisch knooppunt Aarweide (Schilkerhaven).

Faciliteren initiatief Drechtdoorsteek

Volgen en ondersteunen ontwikkeling EHS (inmiddels NNN – Netwerk Natuur Nederland), met name Ruygeborg II