Activiteiten

Activiteit   

2018

2019

2020

2021

Verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan inwoners die niet zelfredzaam zijn

Bieden van begeleiding en dagbesteding aan inwoners die niet zelfredzaam zijn

Bieden van mantelzorgondersteuning, waaronder respijtzorg aan mantelzorgers

Coördinatie op dementiezorg

Verbetering overgang van 18- naar 18+ zorg
(verlengde jeugdhulp)

Implementatie beleidskader maatschappelijke zorg, waaronder het realiseren maatschappelijke opvang / beschermd wonen lokaal en subregionaal

Uitvoeren basistakenpakket en aanvullende diensten JGZ

Evaluatie contract met Tom in de Buurt

Verder verbeteren van de aansluiting tussen professionele en vrijwilligersorganisaties

Implementatie gezond geregeld

Doorlopende verbetering front office sociaal domein