Activiteiten

Activiteit

2018

2019

2020

2021

Bevorderen van een veiliger leefomgeving door preventie en zelfredzaamheid in meer afgelegen gebieden, waaronder de recreatieparken meer in het bijzonder.

Bevorderen rechtmatige informatiedeling met      ( publieke ) partners voor een slagvaardiger en effectiever samenwerking in het belang van de leefbaarheid en – integrale – veiligheid van de samenleving.

Beperken en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren, 18-minners.

Jeugdoverlast proberen te beheersen door jongeren zowel te helpen als ook door op excessen toe te zien en aan te pakken.

Begeleiding van het project ‘de buurt bestuurt’ en met behulp van participatie experimenten een nieuwe agenda Integrale Veiligheid en handhaving ontwikkelen.