Gewenst kwaliteitsniveau
Het beleid voor en daarmee de kwaliteit van de Openbare Verlichting (OV) staat beschreven in het beheerplan. We proberen het afgesproken kwaliteitsniveau en de milieudoelstellingen na te leven. Het gewenste kwaliteitsniveau is vertaald naar een meerjarenonderhoudsplan. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil te houden.

Maatschappelijke doelstellingen
Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan het de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de voormalige NPR richtlijn en de huidige ROVL 2011 is de hoeveelheid openbare verlichting meer dan voldoende. Met name op het grensgebied net buiten de bebouwde kom ontvangen wij een klein aantal meldingen waarin een sociaal onveiligheidsgevoel een rol speelt. Als er geen sociale controle is draagt openbare verlichting niet bij aan de werkelijke veiligheid. Daarom brengen wij hier volgens het huidige vastgestelde beleid geen openbare verlichting aan

Beheerplan
Het Beheer-en beleidsplan openbare verlichting 2014-2018 is op 11 december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen?
Het vervangen en aanpassen van de verlichting voeren we uit volgens het uitvoeringsplan 2018.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Openbare Verlichting

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

70

40

40

40

40

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

186

162

192

395

238

Kapitaallasten

0

4

12

20

37