Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.  

Maatschappelijke doelstellingen
Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers.
Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In de Apv zijn de vaarregels opgenomen. Deze worden bekend gemaakt via de vaarfolder en Binnenvaart Politie Reglement (BPR) bebording.  Met deze bebording informeren wij de gebruiker over het veilig gebruik van de vaarweg. Deze zijn in het gehele vaargebied geplaatst. Tot op heden kunnen wij het verwijderen van ondieptes via het regulier onderhoud bekostigen. Bij het actualiseren van het beheerplan zal grootschalig op diepte brengen van vaarwater waar nodig opgenomen worden.
Het aantal gebruikers van de Langeraarse Plassen is niet te monitoren, omdat daar een vergunningstelsel ontbreekt. Op de Nieuwkoopse Plassen ligt het aantal verkochte vaarvergunningen in 2016 iets hoger dan begroot. Dit is ook sterk afhankelijk van het weer. Aandachtspunt blijft het tijdig uitvoeren van de geplande grootschalige  vervangingen. Door capaciteitsgebrek is er een achterstand ontstaan. Het  aantrekken van extra capaciteit heeft voor de afdeling BOR nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Beheerplan
De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2012-2015 op 24 mei 2012 vastgesteld. Het beheerplan wordt in het 4e kwartaal 2017 geactualiseerd.

Wat gaan we er voor doen?
We gaan de werkzaamheden uitvoeren zoals in het beheerplan voor de jaarschijf 2018 zijn vastgelegd. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd die in 2017 al zijn voorbereid.

Wat kost het?

  Bedragen x € 1.000

Nautisch- en vaarwegenbeheer

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

62

36

3

17

17

Kapitaallasten

0

1

1

1

1

Voorziening toereikend: ja