Gewenst kwaliteitsniveau
Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen  gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening.

Maatschappelijke doelstellingen
Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners van Nieuwkoop als de gewenste bezoekers van onze gemeente.
Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop, fietsen, wandelen en varen. Als aanvulling hierop zijn belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van kernen zoals zwemlocaties.

Voortgang in de realisatie van de doelstelling
In 2017 is het beheerplan recreatieve voorzieningen aangeboden aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Via dit beheerplan zijn de financiële middelen gewaarborgd om de voorzieningen duurzaam in stand te houden.
De maatschappij veranderd continu. Het is van belang te blijven volgen welke behoefte er is bij zowel inwoners als bij ondernemers / belanghebbenden van de recreatieve sector. In 2017 is hiervoor een zogenaamde netwerkinventarisatie gehouden. Hierdoor zijn nieuwe wensen en ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Beheerplan
Het beheerplan wordt in 4e kwartaal 2017 ter vaststelling aangeboden.

Wat gaan we er voor doen?
In 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de jaarschijf 2018 zoals opgenomen in dit beheerplan.

Wat kost het?

Bedragen x € 1.000

Recreatieve voorzieningen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Regulier onderhoud

46

32

32

32

32

Groot Onderhoud / Vervangingsinvesteringen

4

14

1

25

19

Kapitaallasten

0

0

0

0

0

Voorziening toereikend: Ja